Bescherming houtopstanden

Bescherming van houtopstanden is een onderdeel van de Omgevingswet.  Door de lange ontwikkelingstijd van bossen is bescherming van groot belang.

Functie bomen en bossen

Bomen en bossen vervullen belangrijke en unieke functies in onze fysieke leefomgeving, zoals:

  • het invangen van fijnstof
  • de opslag van koolstofdioxide
  • het bergen van water of het verminderen van grote temperatuurschommelingen in stedelijk gebied
  • het vormen van een belangrijk leefgebied voor tal van planten en diersoorten
  • het fungeren als element met landschappelijke waarde

Verantwoordelijk voor de bescherming van houtopstanden is de provincie. In uitzonderingsgevallen is dit de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Aanvullingsspoor natuur

Door het aanvullingsspoor natuur worden er regels in hoofdstuk 11 van het Bal opgenomen over het beschermen van houtopstanden buiten de bebouwde kom. We hebben het dan over de activiteit vellen en beheren van houtopstanden.

Met andere instrumenten, zoals de omgevingsverordening en het omgevingsplan, kunnen regels binnen de bebouwde kom worden gesteld.