CITES-verdrag en Europese regelgeving handel planten en dieren

Internationale en Europese verplichtingen op het gebied van handel in diersoorten en plantsoorten is geregeld in CITES en Europese regelgeving.

CITES

In internationaal verband is de handel in bedreigde dier- en plantensoorten gereguleerd. Onder andere in het kader van CITES (Convention on International Trade for Endangered Species of wild flora and fauna). Voor de in- en uitvoer binnen de Europese Unie van soorten of producten (gemaakt van deze soorten) is een in- of uitvoerverguninng nodig. Dit is op grond van de CITES-regels. Voor het in- of uitvoeren zijn bepaalde certificaten nodig waaruit de legale herkomst van het dier of de plant blijkt.

Europese regelgeving

In hoofdstuk 11 van het Bal worden regels opgenomen voor de uitvoering van de CITES-verplichtingen. Daar worden ook andere regels over handel en bezit gesteld. Deze vloeien ook voort uit de Europese regelgeving. Hierin staat dat het verboden is om soorten die op een dieronvriendelijke manier zijn gevangen of gedood te verhandelen. Dit geldt eveneens voor zeehonden of zeehondenproducten. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is bevoegd gezag voor de afgifte van vergunningen en certificaten.

Europese verordeningen

Om te voorkomen dat illegaal gewonnen hout of producten daarvan, op de markt worden gebracht zijn ook regels opgenomen. Deze staan in een aantal Europese verordeningen die doorwerken in Nederland. In hoofdstuk 11 van het Bal worden overtredingen van de regels uit de Europese verordeningen strafbaar gesteld. Dit gebeurt via het aanvullingsspoor Natuur.