Dit verandert er

Met het ingaan van de Omgevingswet veranderen de benamingen van wetsinstrumenten en sommige procedures.

Benamingen

Overheidsniveau Wet natuurbescherming Omgevingswet
Rijk Rijksnatuurvisie Nationale omgevingsvisie
Provincie Provinciale natuurvisie Provinciale omgevingsvisie
Gemeente - Gemeentelijke omgevingsvisie (art. 3.1 Ow)
Gemeente

Vergunning/Ontheffing Wnb

(alle activiteiten tegelijkertijd aanvragen)

Omgevingsvergunning (activiteiten kunnen afzonderlijk worden aangevraagd) (art. 5.7 Ow) Bijvoorbeeld de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit en voor een ontheffing flora- en faunawet.

Procedures

  • De mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor Natura 2000-gebieden en aanwijzingsbesluiten voor bijzondere nationale natuurgebieden verandert. Die geldt onder de Omgevingswet voor eenieder (artikel 16.23 Ow). Onder de Wnb alleen voor belanghebbenden.
  • Gemeentelijke verordeningen regelen nu vaak dat een vergunning nodig is voor het kappen van bomen binnen de bebouwde kom. Met de Omgevingswet worden deze regels in het omgevingsplan opgenomen.