Reserveringsgebied parallelle Kaagbaan (Schiphol)

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) reserveert het gebied ‘parallelle Kaagbaan’ voor de aanleg van een nieuwe start- en landingsbaan voor de luchthaven Schiphol. De gemeente kan hier geen nieuwe functies of andere activiteiten toestaan in het omgevingsplan ten opzichte van de functies en activiteiten die waren toegestaan voor 1 februari 2014.

Parallelle Kaagbaan

Het reserveringsgebied parallelle Kaagbaan reserveert ruimte voor de aanleg van een nieuwe start- en landingsbaan voor de luchthaven Schiphol. Het Bkl stelt via instructieregels voorwaarden aan wat een gemeente voor dit gebied in het omgevingsplan kan toestaan. Dit moet voorkomen dat op de locatie van het reserveringsgebied nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden die de aanleg van de parallelle Kaagbaan op termijn moeilijk of onmogelijk maken. Daarmee blijft een bredere politiek-bestuurlijke afweging van de maatschappelijke kosten en baten van de aanleg van een parallelle Kaagbaan open.

De grenzen van het reserveringsgebied staan in artikel 5.147 van het Bkl en artikel 2.29 en bijlage III van de Omgevingsregeling.

Omgevingsplan en reserveringsgebied

De gemeente kan in het reserveringsgebied parallelle Kaagbaan alleen functies en activiteiten in het omgevingsplan toestaan die vóór 1 februari 2014 al in het bestemmingsplan stonden. De gemeente mag hier geen nieuwe functies toedelen of andere activiteiten toestaan. Dit volgt uit artikel 5.148 van het Bkl.

Er zijn 2 uitzonderingen die de gemeente in het omgevingsplan mag toestaan:

  • aanleg van de weg volgens het tracé Boerenlandvariant N201
  • tijdelijke functieaanduidingen en activiteiten tot uiterlijk 1 januari 2024

Dit kan met een omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit of door gebruiksregels in het omgevingsplan op te nemen. De gemeente geeft dan in de gebruiksregels aan dat de nieuwe activiteit uiterlijk tot 1 januari 2024 is toegestaan.

Omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit en reserveringsgebied

In het reserveringsgebied van de parallelle Kaagbaan kan de overheid tijdelijk een bouwwerk toestaan. Als voor deze bouwactiviteit een omgevingsvergunning nodig is, neemt het bevoegd gezag in de vergunning op dat het bouwwerk voor een beperkte periode is toegestaan. Deze periode geldt tot uiterlijk 1 januari 2024. Na de termijn uit de vergunning moet het bouwwerk weer worden verwijderd. Dit volgt uit artikel 5.6 van de Omgevingswet.