Toegankelijkheid bouwwerken

De eisen over de toegankelijkheid voor mensen met een handicap in de zogenaamde toegankelijkheidssector van bouwwerken staan in afdeling 3.6 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Toegankelijkheidssector

Een toegankelijkheidssector is het deel van het gebouw dat bestaat uit een of meer met elkaar verbonden ruimten die mede bestemd zijn voor gebruik door bezoekers.

In het gedeelte waar personen met een handicap kunnen komen, moet een rolstoelgebruiker zich in ieder geval zelfstandig kunnen verplaatsen. Dat wil zeggen: voldoende manoeuvreerruimte en geen voor een rolstoel onoverbrugbare hoogteverschillen.

Actieplan Toegankelijkheid voor de bouw

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninklijksrelaties (BZK) heeft in samenwerking met organisaties van mensen met een beperking een 'actieplan Toegankelijkheid voor de bouw' opgesteld. De aanleiding voor het opstellen van dit actieplan vormde de motie Volp.

Met het actieplan zetten partijen in op het vergroten van het bewustzijn over goede toegankelijkheid. Betrek daarom mensen met een beperking al vanaf de ontwerpfase bij een (ver)bouwproject. Ook werkt het ministerie van BZK aan het eenvoudig beschikbaar stellen van eenduidige richtlijnen voor toegankelijk bouwen en verbouwen. Het actieplan vraagt ook om meer aandacht in opleidingen voor het thema toegankelijkheid.

Uitgangspunt is dat het verbeteren van de toegankelijkheid gebeurt op basis van vrijwillige afspraken tussen partijen. Bij achterblijvende resultaten bekijkt de minister of het nodig is om aanvullende wettelijke voorschriften op te stellen.

Bestaand bouwwerk

Een bestaand bouwwerk met een toegankelijkheidssector moet voor iedereen vanaf de openbare weg bereikbaar zijn (Bbl, artikel 3.97 en 3.98). Met het oog op toegankelijkheid voor mensen met een handicap gelden er bovendien eisen voor:

  • de breedte van het pad of de steiger
  • wanneer een hellingbaan nodig is en wat de eisen hiervoor zijn
  • de vrije hoogte en vrije breedte van de doorgang

Of een bestaand bouwwerk een toegankelijkheidssector heeft of zou moeten hebben, is afhankelijk van het geldend recht tijdens de bouw van het gebouw. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de omgevingsvergunning voor het bouwen.

Nieuw te bouwen bouwwerken

Voor nieuw te bouwen bouwwerken staan de toegankelijkheidseisen voor personen met een handicap in:

  • Bbl paragraaf 4.6.2 Toegankelijkheidssector
  • Bbl paragraaf 4.6.3 Bereikbaarheid van een bouwwerk met een toegankelijkheidssector

Niet elk nieuw bouwwerk hoeft toegankelijk te zijn voor personen met een handicap. Dit hangt af van:

  • de aard waarvoor het gebouw wordt gebruikt
  • de omvang van het gebouw