Dit verandert er voor trillingen in de Omgevingswet

Op deze pagina vindt u de belangrijkste veranderingen rond het thema trillingen bij ingang van de Omgevingswet. Omdat het wetstraject nog gaande is, kunnen er nog veranderingen optreden.

Bescherming trillinggevoelige gebouwen

Met ingang van inwerkingtreding van de Omgevingswet regelt het omgevingsplan de bescherming van trillinggevoelige gebouwen tegen trillingen van bedrijven (inrichtingen). In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staan hiervoor instructieregels. Deze instructieregels richten zich niet op de activiteiten wonen, wegen, vaarwegen en spoorwegen. Dit biedt meer ruimte voor lokale gebiedsgerichte bescherming.

Bescherming tegen trillingen van activiteiten

Tot de Omgevingswet ingaat, regelen algemene rijksregels de bescherming van trillinggevoelige gebouwen tegen trillingen van bedrijven. Bijvoorbeeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Als de wet ingaat worden trillinggevoelige gebouwen beschermd tegen trillingen van activiteiten, in plaats van trillingen door inrichtingen.

Verandering regels bij vaststelling omgevingsplan

De door het Rijk opgestelde regels in het omgevingsplan (de bruidsschat) gelden bij inwerkingtreding van de Omgevingswet voor bedrijven. Ook omgevingsvergunningen blijven gelden. De regels voor een bedrijf veranderen daardoor pas als de gemeente voor een bepaald gebied het omgevingsplan vaststelt.

In het omgevingsplan legt de gemeente tussen 2021 en 2029 vast welke trillingen door een activiteit in trillinggevoelige ruimten van trillinggevoelige gebouwen aanvaardbaar zijn. Die regels gelden ook voor vergunningplichtige milieubelastende activiteiten.

Aangepaste regels

De regels in het Activiteitenbesluit milieubeheer gaan alleen over continue trillingen, die van het Besluit kwaliteit leefomgeving ook over herhaald voorkomende trillingen.

De regels gericht op plattelandswoningen gelden met inwerkingtreding van de Omgevingswet voor voormalige bedrijfswoningen op een bedrijventerrein en bedrijven behorende bij horeca-activiteiten en agrarische activiteiten. De gemeente kan er in een omgevingsplan voor kiezen deze woningen geen bescherming te bieden tegen trillingen van het bedrijf waar zij in het verleden bij hoorden.

Voorwaarden vaststellen waarden in omgevingsplan

Het bevoegd gezag kan hogere of lagere waarden vaststellen in het omgevingsplan. Een lagere waarde kan altijd. Voor hogere waarden kan dit alleen als het gaat om:

  • een afwijking tot 1,8 maal de grenswaarde op een bedrijventerrein. Zie artikel 5.88 van het Bkl.
  • een afwijking van standaard- en grenswaarden als zwaarwegende economische of maatschappelijke belangen dit rechtvaardigen. Zie artikel 5.89 van het Bkl.