Water in de Omgevingswet

De Omgevingswet voegt wetten over de fysieke leefomgeving samen. Daaronder valt ook veel wetgeving over water. Zoals wetgeving over waterkwaliteit, waterhoeveelheid (waterkwantiteit) en waterveiligheid. Ook gaat het over verschillende soorten water. Bijvoorbeeld grondwater of zwemwater.

Deze pagina's geven uitleg over:

  • wat het onderwerp inhoudt
  • welke instrumenten en activiteiten uit de Omgevingswet een rol spelen
  • wat de belangrijkste veranderingen zijn rond de komst van de Omgevingswet

Oppervlaktewaterkwaliteit

Oppervlaktewaterkwaliteit is van belang in verband met zwemmen, transport en drinkwaterwinning.

Grondwater

Grondwater verdient bescherming: ruim de helft van ons drinkwater wordt bereid uit grondwater.

Zwemwater

Meer informatie over zwemlocaties: zwemmen in oppervlaktewater van meren en plassen.

Drinkwater

Meer informatie over hoe het omgevingsrecht het drinkwater beschermt.

Stedelijk afvalwater

Met stedelijk afvalwater bedoelt de wet vooral huishoudelijk afvalwater dat via de riolering wegstroomt.

Mariene wateren

Marien water is de vakterm voor de Nederlandse territoriale zee en kustwater.

Beheer watersysteem

Foto: Henri Cormont

Veranderingen voor water­beheerders bij peilwijzigingen, wateroverlast of -schaarste.

Waterbelangen

Bij het vaststellen van omgevingsplannen moeten gemeenten rekening houden met waterbelangen.

Klimaatadaptatie

wateroverlast venlo

De instrumenten van de Omgevingswet bieden handvatten om klimaatadaptatie vorm te geven.

Waterschapsverordening

Opstellen en vaststellen, regels over activiteiten opnemen, digitaal beschikbaar stellen, overgangsrecht.