Oppervlaktewaterkwaliteit en omgevingsvisie

Het Rijk, de provincies en de gemeenten leggen hun ambities voor oppervlaktewaterkwaliteit vast in hun omgevingsvisies. Het waterschap is niet verplicht een omgevingsvisie op te stellen, maar mag dit wel doen.

Rijk

Voor het Rijk zijn de doelstellingen nu nog in het Nationaal Waterplan opgenomen.

Provincie

De provincies zullen onder andere hun ambities vanuit stroomgebiedbeheerplannen in de omgevingsvisie zetten.

Waterschap

Het waterschap is niet verplicht om een omgevingsvisie op te stellen, maar mag dit wel doen. Dit document is dan geen wettelijk instrument in de zin van de Omgevingswet. Het bevat dan de langetermijnvisie van het waterschap.

Meer informatie