Beheer van watersystemen

Het watersysteem is onderdeel van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet beschrijft wat onder het beheer van een watersysteem valt. Het beheer is gericht op:

  • overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en beperken
  • de chemische en ecologische kwaliteit van water beschermen en verbeteren
  • maatschappelijke functies van het watersysteem vervullen
foto: Henri Cormont

Instrumenten voor beheer van watersystemen

Voor peilbeheer, legger en calamiteitenplan zijn van belang:

Peilbesluit

In het peilbesluit staat hoe hoog het water mag komen te staan in een gebied. De waterbeheerders (Rijk en waterschappen) stellen het peilbesluit vast.

Legger

Een legger beschrijft de ligging, vorm, afmeting en constructie van waterstaatswerken. Het Rijk en waterschappen zijn verplicht om leggers op te stellen.

Verdringingsreeks

De verdringingsreeks geeft een rangorde voor de verdeling van water bij waterschaarste. Dit is nodig omdat bij droogte een watertekort kan ontstaan.

Calamiteitenplan

In een calamiteitenplan staan acties en afspraken bij overstromingen, scheepsrampen of ongevallen waarbij grote verontreiniging ontstaat.

Mer en peilwijzigingen

Een mer-beoordelingsplicht kan gelden bij peilwijzigingen met mogelijk grote onomkeerbare gevolgen.

Dit verandert er

De Omgevingswet leidt tot wijzigingen voor peilbesluit, legger en calamiteitenplan.

Waterthema’s

Beheer van watersystemen gaat ook over thema's als oppervlaktewaterkwaliteit en grondwater.