Beheer watersysteem in het waterbeheerprogramma

Het waterschap kan in het waterbeheerprogramma maatregelen nemen die van invloed zijn op het peilbesluit of de legger.

Waterbeheerprogramma

Het waterbeheerprogramma kan maatregelen bevatten die het waterniveau beïnvloeden. Dit kan een verhoging of verlaging van het peil zijn. Deze moet het waterschap in het peilbesluit vastleggen. Het programma kan maatregelen bevatten over sloten en greppels. Andere voorbeelden zijn: maatregelen als slootbodems ophogen of verlagen en drainage aanleggen of verminderen. Het kan dan nodig zijn de legger aan te passen.

Het waterbeheerprogramma vormt dus het kader voor het operationele beheer door het waterschap. Het waterschap houdt daarom bij het vaststellen van het peilbesluit rekening met dit programma.