Beheer watersysteem in de waterschapsverordening

Het waterschap kan in de waterschapsverordening regels stellen voor het beheer van zijn watersysteem.

Regels in de waterschapsverordening

De Omgevingswet bevat regels over het beheer van regionale wateren. Deze staan in artikel 2.17 van de Omgevingswet. Het waterschap neemt regels over beheer en onderhoud van waterstaatswerken op in de waterschapsverordening. De ligging van de waterstaatswerken staat in de legger. Deze legger is geen onderdeel van de waterschapsverordening.

De waterschapsverordening bevat ook regels voor bijvoorbeeld dammen, duikers, drainage. Daarnaast beschrijft hij regels voor dempen of graven van wateren. Verder staan er regels in over onttrekken en lozen van water. Het waterschap kan bijvoorbeeld een beregeningsverbod uit oppervlaktewater vastleggen. Het peilbesluit hoeft geen onderdeel te zijn van de waterschapsverordening, maar dat kan wel.

Regels wateroverlast

Het waterschap kan ook regels stellen om wateroverlast te voorkomen. Bijvoorbeeld door eisen te stellen aan het percentage verhard oppervlakte in nieuwe bouwplannen.