Mer-beoordelingsplicht bij peilwijzigingen

Een mer-beoordelingsplicht kan gelden bij peilwijzigingen met mogelijk grote onomkeerbare gevolgen. Deze plicht geldt voor 3 Nederlandse projecten. Het gaat daarbij om een peilwijziging van meer dan 16 cm.

Mer-beoordelingsplicht

Projecten met peilwijzigingen zijn specifieke Nederlandse projecten met mogelijk grote onomkeerbare gevolgen. Het gaat hier om structurele wijzigingen van het (streef-)peil, niet om schommelingen door toevoer van water. Bij een peilwijziging van meer dan 16 cm geldt de mer-beoordelingsplicht. De mer, de milieueffectrapportage, is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten. Het gaat om 3 projecten:

  • Oosterscheldekering
  • Grote wateren afgesloten van de zee
  • Structurele verlaging van het peil van oppervlaktewater

Dit staat in bijlage V van het Omgevingsbesluit.

Project Oosterscheldekering

De waterbeheerder sluit de Oosterscheldekering als hoge waterstanden worden verwacht. Bepalend hiervoor is de Maatgevende Peil Verwachting (MPV). Dit is het peil waarboven de Oosterscheldekering gesloten moet zijn. Bij een peilwijziging van meer dan 16 cm geldt een mer-beoordelingsplicht.

Project grote wateren afgesloten van de zee

Voor grote wateren die afgesloten zijn van zee geldt bij een peilwijziging van meer dan 16 cm een mer-beoordelingsplicht. Dit geldt voor de volgende rijkswateren:

  • Veerse Meer
  • Grevelingen
  • Haringvliet
  • IJsselmeer, Markermeer en de randmeren

Project structurele verlaging van het peil van oppervlaktewater

Bij een structurele verlaging van een oppervlaktewaterpeil van 16 cm of meer geldt ook een mer-beoordelingsplicht. Wel moet het dan gaan om een:

  • Natura-2000-gebied
  • Bijzonder nationaal of provinciaal natuurgebied

Bovendien moet het een oppervlakte van 200 hectare of meer zijn. Hieronder valt alle oppervlakte van land en water waarop de peilwijziging van invloed is.