Veranderingen waterbeheer in de Omgevingswet

Hieronder staan de belangrijkste veranderingen onder de Omgevingswet voor het peilbesluit, de legger en het calamiteitenplan.

Peilbesluit

Rijk en waterschappen maken peilbesluiten met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Die procedure staat in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Onder de Waterwet geldt dit alleen voor peilbesluiten voor rijkswateren. Vaak hebben provincies dit voor peilbesluiten van waterschappen al in de provinciale (water)verordeningen geregeld. In de praktijk zal de nieuwe situatie dus nauwelijks verschil maken met de oude.

Peilbesluiten zijn onder de Omgevingswet niet langer aan de provinciale goedkeuring onderworpen. Het administratief beroep is vervallen.

Legger

De regeling voor leggers in de Omgevingswet lijkt op de regeling in de Waterwet. Het belangrijkste verschil is dat een beschermingszone rond waterstaatswerken niet meer in de legger staat. Onder de Omgevingswet is een beschermingszone een beperkingengebied. De legger is een instrument voor de waterbeheerder. Hij is daarom minder geschikt om beperkingengebieden weer te geven.

Grenzen van beperkingengebieden

De grenzen van beperkingengebieden voor waterstaatswerken in beheer bij het Rijk staan in de Omgevingsregeling. De grenzen van beperkingengebieden voor regionale waterstaatswerken staan in de waterschapsverordening.

Beroep tegen een legger

Onder de Waterwet was het mogelijk om in beroep te gaan tegen een legger. Onder de Omgevingswet is geen beroep meer mogelijk. Dit is niet nodig want een beschermingszone staat nu als beperkingengebied in de waterschapsverordening of de Omgevingsregeling. Een waterbergingsgebied staat in de legger, maar moet ook in het omgevingsplan worden opgenomen.

Calamiteitenplan

Onder de Omgevingswet zijn waterbeheerders verplicht te beschrijven wanneer en hoe ze de burgemeesters en de voorzitters van de veiligheidsregio’s informeren.