Drinkwater in de Omgevingswet

De Omgevingswet zorgt voor een goede balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Drinkwater is daarvan een onderdeel. De Omgevingswet beschermt de kwaliteit van al het grond- en oppervlaktewater. Er geldt een extra bescherming voor water dat gebruikt wordt voor drinkwater.

Bescherming drinkwater

De overheid beschermt oppervlaktewater en grondwater om drinkwater van te maken via het omgevingsrecht. Dit is nu het geval, en ook na inwerkingtreding van de Omgevingswet. De basis van die bescherming bestaat uit milieuregels die het oppervlaktewater en grondwater beschermen. Aanvullend daarop bevat de Omgevingswet specifieke bescherming voor water dat gebruikt wordt voor drinkwater. Onder drinkwater valt ook water voor menselijke consumptie, in bijvoorbeeld de levensmiddelenindustrie.

Drinkwaterwet: kwaliteit en leveringszekerheid

Deze pagina's gaan niet in op de kwaliteit van het drinkwater. Of de leveringszekerheid van drinkwater. De Drinkwaterwet regelt deze aspecten.

Instrumenten

Voor de functie drinkwater zijn de volgende instrumenten van belang:

Overige aspecten