Belang drinkwater

De Omgevingswet zorgt voor een goede balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Drinkwater is daarvan een onderdeel. De Omgevingswet beschermt de kwaliteit van al het grond- en oppervlaktewater. Er geldt een extra bescherming voor water dat gebruikt wordt voor drinkwater.

Belang drinkwaterbescherming

Drinkwaterbescherming is belangrijk in verband met een gezonde, veilige leefomgeving en een duurzame voedselproductie. Zo'n 60 procent van ons drinkwater komt uit grondwater, de rest uit oppervlaktewater. Om de drinkwaterkwaliteit duurzaam te verbeteren, is het belangrijk aandacht te besteden aan de voorkant: aan activiteiten die potentieel vervuilend zijn voor grond- en oppervlaktewater. Want wat er niet in het water komt, hoef je er later ook niet uit te halen.

Bescherming drinkwater

De overheid beschermt oppervlaktewater en grondwater om drinkwater van te maken via het omgevingsrecht. Dit is nu het geval en dat blijft zo na inwerkingtreding van de Omgevingswet. De basis van die bescherming bestaat uit milieuregels die het oppervlaktewater en grondwater beschermen. Aanvullend daarop bevat de Omgevingswet specifieke bescherming voor water dat gebruikt wordt voor drinkwater. Onder drinkwater valt ook water voor menselijke consumptie, in bijvoorbeeld de levensmiddelenindustrie.

Drinkwaterwet: kwaliteit en leveringszekerheid

Deze pagina's gaan niet in op de kwaliteit van het drinkwater. Of de leveringszekerheid van drinkwater. De Drinkwaterwet regelt deze aspecten.