Drinkwater in het omgevingsplan

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de fysieke leefomgeving. Drinkwater is onderdeel van die fysieke leefomgeving. Zij mogen dus decentraal regels stellen over drinkwater. Gemeenten hebben een aantal taken die hier ook specifiek aanleiding toe geven. Daarnaast kunnen instructieregels van een centralere overheidslaag leiden tot regels over drinkwater in het omgevingsplan.

Toedelen functies aan locaties

De gemeente is verantwoordelijk voor het toedelen van functies aan locaties. De gemeente neemt dit op in het omgevingsplan (artikel 4.2 Omgevingswet). Aan deze functies koppelt de gemeente regels. Een gebied is bijvoorbeeld toebedeeld als industrie met een drinkwaterbelang. Hieraan gekoppeld zitten regels gericht op activiteiten die de drinkwaterkwaliteit kunnen beïnvloeden.

Instructieregel

Daarnaast kan een centralere overheid de gemeente verplichten bepaalde regels te stellen. Dat gebeurt via een instructieregel. Bijvoorbeeld als de provincie met een instructieregel verzoekt om bij activiteiten in een bepaald gemeentelijk gebied een bron van bodemverontreiniging zo veel mogelijk te verwijderen of te beheersen. Dit om te voorkomen dat vervuilende stoffen in het oppervlaktewater en/of grondwater terechtkomen. En via die weg uiteindelijk ook in het drinkwater. Drinkwaterbedrijven zijn in staat om vervuilende stoffen weg te filteren. Of op een andere manier te voorkomen dat vervuilende stoffen in het drinkwater komen. Maar dit kost vaak veel moeite, en het lukt niet altijd volledig. Maatregelen bij de bron van de vervuiling werken het beste.

Meer informatie