Drinkwater en omgevingsvergunning

Met het instrument omgevingsvergunning kunnen burgers, bedrijven en overheden toestemming vragen om activiteiten uit te voeren. In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zijn verschillende activiteiten opgenomen die een relatie kunnen hebben met drinkwater. Een aantal activiteiten is vergunningplichtig. De beoordelingsregels hiervoor staan in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) of in decentrale (lokale) regels. Het Omgevingsbesluit (Ob) wijst aan wie bevoegd gezag is.

Vergunningplichtige activiteiten

In de hoofdstukken 3, 6 en 14 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zijn verschillende activiteiten opgenomen die een relatie kunnen hebben met drinkwater.

Een aantal milieubelastende activiteiten, lozingsactiviteiten en wateronttrekkingsactiviteiten is vergunningplichtig. De beoordelingsregels om wel of niet een omgevingsvergunning te verlenen, staan in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) of in decentrale (lokale) regels.

Wie is bevoegd gezag?

Het Omgevingsbesluit (Ob) wijst in paragraaf 3.1.2 voor omgevingsvergunningen voor activiteiten aan wie bevoegd gezag is.

Voor  de milieubelastende activiteit is de gemeente meestal bevoegd gezag. Voor de lozingsactiviteit op het oppervlaktewater wijst het Omgevingsbesluit ofwel het Rijk, ofwel het waterschap, aan als bevoegd gezag (de artikelen 3.2 en 3.4 Ob). Voor de wateronttrekkingsactiviteit van grondwater is de provincie bevoegd gezag.

Meer informatie