Drinkwater en omgevingsverordening

In de omgevingsverordening van provincies kunnen regels staan over drinkwater. Provincies stellen alleen regels over onderwerpen die behoren tot het takenpakket van het waterschap als het waterschap dat niet doelmatig en doeltreffend zelf kan doen.

Voorbeelden drinkwaterregels in omgevingsverordening

In de omgevingsverordening van provincies kunnen regels staan over drinkwater. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Omgevingswaarden die strenger dan, of aanvullend zijn op, de rijksomgevingswaarden (Besluit kwaliteit leefomgeving, artikel 2.10 lid 3).
  • Regels voor het instellen van beschermingsgebieden met het oog op de drinkwaterwinning uit grondwater (Besluit kwaliteit leefomgeving, artikel 7.10). Deze gebieden heten ook wel grondwaterbeschermingsgebieden en/of boringsvrije zones (Besluit kwaliteit leefomgeving, paragraaf 10.5).
  • Aanvullende instructieregels voor de waterbeheerprogramma’s van waterschappen in hun gebied (Omgevingswet, artikel 2.23 lid sub a onder 2).
  • Instructieregels voor een omgevingsplan over de evenwichtige toedeling van functies aan locaties (Omgevingswet artikel 2.23 lid 3c en Besluit kwaliteit leefomgeving, paragraaf 10.5).
  • Het afwijken van de vergunningplicht die in het Besluit activiteiten leefomgeving is bepaald voor de onttrekking van grondwater (artikel 14.5 Bal).

Meer informatie