Drinkwater en programma

In programma’s leggen overheden vast welke maatregelen zij gaan nemen om omgevingswaarden te halen. Evenals andere doelstellingen voor onder andere grondwater en oppervlaktewater. Het waterschap stelt een waterbeheerprogramma op, de provincie een regionaal waterprogramma en het Rijk een nationaal waterprogramma.

Locatie drinkwaterinname en functie drinkwater­onttrekking

Drinkwaterinname vindt plaats vanuit grondwater en oppervlaktewater. De overheid wijst locaties waar drinkwaterbedrijven water innemen voor drinkwaterbereiding, aan als waterwinlocaties. De overheid legt deze locaties en de maatschappelijke functie drinkwateronttrekking vast in het regionaal waterprogramma (voor grondwater en regionale wateren) en in het nationaal waterprogramma (voor rijkswateren).

Voldoen aan omgevingswaarden

Het waterbeheerprogramma, het regionaal waterprogramma en het nationaal waterprogramma richten zich erop dat water gewonnen uit oppervlaktewater om er drinkwater van te maken, voldoet aan de specifieke omgevingswaarden voor drinkwaterinname. Die specifieke omgevingswaarden zijn opgenomen in bijlage 5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Achteruitgang voorkomen en streven naar verbetering

Daarnaast beschrijven deze programma’s hoe de overheid in waterlichamen waarin waterwinlocaties liggen:

  • Achteruitgang van de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater voorkomt. Dit om te voorkomen dat drinkwaterbedrijven zich extra moeten inspannen om er drinkwater van te maken.
  • Streven naar een verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. Dit om ervoor te zorgen dat drinkwaterbedrijven zich minder hoeven in te spannen om er drinkwater van te maken.

Monitoring

Het waterbeheerprogramma en het regionaal waterprogramma beschrijven:

Meer informatie