Zoeken in deze site

Begrip: Kaderrichtlijn water (KRW)

Europese richtlijn die de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater borgt.

Richtlijn 2000/60/EG van het Europees parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid

Zie ook de website eur-lex.europa.eu: PbEG 2000, L 327.

Meer informatie leest op de pagina Kaderrichtlijn water.

Begrip: Grondwaterrichtlijn

Europese richtlijn die de chemische kwaliteit van het grondwater borgt.

Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand (PbEU 2006, L 372).