Grondwater en activiteiten

Grondwater is bij een aantal activiteiten uit de Omgevingswet van betekenis. Er kunnen dan algemene regels gelden. Of er kan sprake zijn van een vergunningplicht waarbij voorschriften kunnen horen waaraan de initiatiefnemer zich moet houden.

Milieubelastende activiteit

Bij het uitvoeren van een milieubelastende activiteit kunnen er algemene regels gelden om grondwater te beschermen. Denk hierbij aan voorschriften die inbreng in de bodem van stoffen voorkomt. Deze regels zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Soms geldt er een vergunningplicht en dat is in hoofdstuk 3 van het Bal opgenomen.

Is er sprake van een vergunningplicht, dan neemt het bevoegd gezag ook de bescherming van het grondwater mee bij de beoordeling van de aanvraag. Uitgangspunt is dat de gemeente het bevoegd gezag is. Uitgezonderd zijn de aanleg en gebruik van open bodemenergiesystemen. Hiervoor is de provincie bevoegd gezag.

Een initiatiefnemer krijgt alleen een omgevingsvergunning als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

  • het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste
  • het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen
  • de vervulling van de op grond van de wet aan watersystemen toegekende maatschappelijke functies

Daarbij moet de initiatiefnemer rekening houden met de onderstaande programma's en plannen die betrekking hebben op die watersystemen of onderdelen daarvan:

  • waterbeheerprogramma’s
  • regionale waterprogramma’s
  • stroomgebiedsbeheerplannen
  • overstromingsrisicobeheerplannen
  • nationale waterprogramma

Dit staat in de beoordelingsregel in artikel 8.22 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Via de omgevingswaarden toets de overheid of de initiatiefnemer achteruitgang voorkomt. En of het bereiken van de goede toestand van het waterlichaam niet in gevaar komt. Ook kijkt de overheid of de aangevraagde activiteit past binnen de maatschappelijke functies.

Aanvullingsbesluit Bodem

Er is een aantal milieubelastende activiteiten waarbij grondwater in het bijzonder een rol speelt:

  • lozen van hemelwater, huishoudelijk afvalwater en afvalwater door af- en ontwateren
  • aanleg en gebruik open bodemenergiesysteem

Het Aanvullingsbesluit bodem wijst de milieubelastende activiteit bodemsanering aan.

Wateronttrekkingsactiviteit

Hoofdstuk 14 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) wijst vergunningplichtige gevallen aan voor een aantal wateronttrekkingsactiviteiten.

Ontgrondingsactiviteit

Ontgrondingsactiviteiten waarvoor het Rijk niet het bevoegd gezag is, zijn meestal vergunningplichtig (hoofdstuk 14 Bal). De provincie is dan het bevoegd gezag voor een vergunningaanvraag voor een ontgrondingsactiviteit (artikel 3.6 Omgevingsbesluit).

Meer informatie