Grondwater in de omgevingsvisie

Doelen voor grondwater kunnen staan in de omgevingsvisie van een provincie of gemeente. Ook kan grondwater onderdeel zijn van een visiedocument van het waterschap.

Omgevingsvisie provincie en gemeente

De taken van het grondwaterbeheer zijn verdeeld over gemeente, provincie en waterschap. In een omgevingsvisie van de gemeente of provincie kunnen daarom doelen en ambities voor grondwater staan.

Samenwerking op ambtelijk en bestuurlijk niveau is belangrijk om de taken voor grondwater van verschillende overheden op elkaar af te stemmen. Daarbij betrekt de provincie of de gemeente bij het opstellen van de provinciale of gemeentelijke omgevingsvisie het waterschap. Dit staat in artikel 2.2 van de Omgevingswet.

Voorbeeld grondwater in omgevingsvisie

Een gemeente kan bijvoorbeeld in haar omgevingsvisie aangeven wat het beleid is voor industrie met een grondwaterbelang. Of de gemeente heeft in haar omgevingsvisie staan dat ze de circulaire economie wil stimuleren. Dit heeft effect op haar watertaken. Bijvoorbeeld bij het opnieuw gebruiken van grondwater of hemelwater, in plaats van dit direct af te voeren naar het oppervlaktewater. Ook valt te denken aan beleid rondom bodemenergiesystemen.

Waterschap: geen omgevingvisie

Een waterschap maakt geen omgevingsvisie. Het waterschap kan als waterbeheerder zijn ambities en beleidskeuzes wel in een visie of ander beleidsdocument aangeven. Het bevat dan de langetermijnvisie van het waterschap.

Factsheet grondwater in de omgevingsvisie

Meer informatie staat in de Factsheet grondwater in de omgevingsvisie. Dit is een initiatief van de samenwerkende overheden: het InterProvinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen, het Rijk, de uitvoeringsprogramma’s van STRONG en het Convenant Bodem en Ondergrond.