Grondwater en omgevingsvergunning

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) wijst een aantal activiteiten aan waarvoor een vergunningplicht geldt. Voor grondwater zijn vooral de wateractiviteiten van belang.

Grondwateronttrekkingsactiviteiten

In het bijzonder gaat het om de grondwateronttrekkingsactiviteiten uit hoofdstuk 14 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) waarvoor de provincie bevoegd gezag is.

Vergunningplicht

De provincie of het waterschap kan ook decentraal een vergunningplicht instellen (artikelen 5.3 en 5.4 Omgevingswet). Een verbod op de activiteit staat dan in de omgevingsverordening of de waterschapsverordening. Hier zullen dan ook beoordelingsregels voor die activiteiten staan waaraan het bevoegd gezag de vergunningaanvraag toetst.

Dit is bijvoorbeeld denkbaar voor het uitvoeren van een grondwatersanering. Een grondwatersanering is een activiteit die, anders dan een bodemsanering, het Rijk niet regelt. Hierdoor is de activiteit toegestaan, tenzij hiervoor decentrale regels gelden of een vergunningplicht uit deze decentrale regels volgt.

Meer informatie