Grondwater en omgevingsvisie

De taken binnen het grondwaterbeheer zijn verdeeld over gemeente, provincie en waterschap. In de omgevingsvisie van een provincie of gemeente kan het onderwerp grondwater aan de orde komen. Ook kan het onderwerp grondwater onderdeel zijn van een visiedocument van het waterschap.

Een waterschap maakt geen omgevingsvisie. Het waterschap kan als waterbeheerder zijn ambities en beleidskeuzes wel in een visie of ander beleidsdocument aangeven. Het bevat dan de langetermijnvisie van het waterschap.

Voorbeeld

Een gemeente kan bijvoorbeeld in haar omgevingsvisie aangeven wat het beleid is voor industrie met een grondwaterbelang. Of de gemeente heeft in haar omgevingsvisie staan dat ze de circulaire economie wil stimuleren. Dit heeft effect op haar watertaken. Bijvoorbeeld bij het opnieuw gebruiken van grondwater of hemelwater, in plaats van dit direct af te voeren naar het oppervlaktewater. Ook valt te denken aan beleid rondom bodemenergiesystemen.

Samenwerking op ambtelijk en bestuurlijk niveau is belangrijk om de taken voor grondwater van verschillende overheden op elkaar af te stemmen. Daarbij betrekt de provincie of de gemeente bij het opstellen van de provinciale of gemeentelijke omgevingsvisie het waterschap. Dit staat in artikel 2.2 van de Omgevingswet.

Meer informatie

Meer informatie staat in de Factsheet Grondwater in de omgevingsvisie. Dit is een initiatief van de samenwerkende overheden: het InterProvinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen, het Rijk, de uitvoeringsprogramma’s van STRONG en het Convenant Bodem en Ondergrond.