Wat verandert er?

De belangrijkste wijzigingen rond grondwater bij inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn de volgende.

  • In de omgevingsvisie worden de beleidsonderdelen uit de 'oude' water- en milieuplannen geïntegreerd.
  • De omgevingswaarden beschrijven de normen voor (grond)waterkwaliteit. Als uit monitoring blijkt dat de overheid daar niet aan voldoet, moet de overheid daar een programma over opstellen.
  • Het Rijk heeft in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) instructieregels opgenomen voor grondwaterbeschermingsgebieden.
  • Het waterbeheerprogramma vervangt die onderdelen van het waterbeheerplan die op uitvoering gericht zijn, zoals de maatregelen.
  • De Wet bodembescherming vervalt. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop de provincie de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn (GWR) uitvoert.
  • De procedure voor de omgevingsvergunning voor een (grond)wateronttrekkingsactiviteit is korter.

Meer informatie