Begrip: Algemene regels

Alle overheden kunnen algemene regels vaststellen. Ook algemene regels over de fysieke leefomgeving. Algemene regels zijn regels die voor iedereen gelden. Met 'iedereen' bedoelen we iedereen die iets doet of wil doen waarop de regels van toepassing zijn.

De algemene rijksregels voor de fysieke leefomgeving staan in de Omgevingswet, de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) bij de Omgevingswet en de Omgevingsregeling. Er zijn 4 AMvB's. In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan de algemene regels voor activiteiten. In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan de algemene regels over het bouwen, verbouwen, in stand houden gebruiken en slopen van bouwwerken. In het Omgevingsbesluit (Ob) staan algemene regels over procedures. En in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staan algemene regels die zich richten op overheden.

In de Algemene Maatregelen van Bestuur is ook opgenomen wie verantwoordelijk is voor de handhaving van de algemene rijksregels. Dat kunnen alle verschillende overheidslagen zijn.

De gemeentelijke algemene regels over de fysieke leefomgeving staan in het omgevingsplan.

De provinciale algemene regels over de fysieke leefomgeving staan in de omgevingsverordening.

De algemene waterschapsregels over de fysieke leefomgeving staan in de waterschapsverordening.

Daarnaast kan een bevoegd gezag altijd verordeningen maken. Een voorbeeld daarvan is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van een gemeente. Dat zijn ook algemene regels. Een deel van de APV zal in het omgevingsplan komen, maar er zullen ook zeker andere verordeningen blijven