Belang mariene wateren

De Omgevingswet zorgt voor een goede balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Het mariene water is een onderdeel van die fysieke leefomgeving en verdient bescherming. Op mariene wateren is de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) van toepassing.

Belang maritieme wateren

Het mariene water verdient bescherming, onder andere in verband met de daar aanwezige ecosystemen.

Wat valt onder mariene wateren?

Onder mariene wateren verstaan we de zee, inclusief de zeebodem en de ondergrond. Dit zijn:

Deze afbeelding geeft in de kleur lichtblauw de Nederlandse exclusieve economische zone aan.

Wat valt niet onder mariene wateren?

Een aantal wateren noemen we niet marien water, omdat ze binnen de basiskustlijn liggen. Dit zijn:

  • de Oosterschelde
  • de Westerschelde
  • de Waddenzee

Kaderrichtlijnen

Op mariene wateren is de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) van toepassing.

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie sluit nauw aan bij de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW is gericht op het beheer van stroomgebieden, inclusief kustwateren tot 1 zeemijl.

De KRM heeft als doel het bevorderen van een duurzaam gebruik van Europese zeeën en de instandhouding van de daarin gelegen mariene ecosystemen. Om dit doel te bereiken, stelt de overheid een kader vast om in 2020 een 'goede milieutoestand' te bereiken en/of te behouden.

Instrumenten

Voor mariene wateren zijn de volgende instrumenten van belang:

Overige aspecten


Zie ook

Informatie over situatie tot inwerkingtreding van de Omgevingswet.