Mariene wateren in het nationaal waterprogramma

Om verschillende Europese richtlijnen te kunnen uitvoeren, moet het Rijk een nationaal waterprogramma vaststellen. Dit staat in artikel 3.9 van de Omgevingswet (Ow). In het nationaal waterprogramma staan maatregelen over mariene wateren.

Het nationaal waterprogramma is het instrument om de omgevingswaarden en andere doelstellingen uit de  kaderrichtlijn water (krw) te halen. Het Rijk neemt hiervoor maatregelen op in het programma (artikel 4.10 Bkl). Het Bkl noemt voor mariene wateren overigen geen omgevingswaarden.

Schelpdierwateren

Het Rijk moet in het nationaal waterprogramma de schelpdierwateren aanwijzen (artikel 4.10 lid 2c Bkl. Volgens het Nationaal waterplan 2016-2021 zijn dit de volgende wateren:

  • Waddenzee
  • delen van de Delta
  • delen van de Noordzee

Schelpdierwateren hebben een specifieke maatschappelijke functie. Er groeien schelpdieren en die schelpdieren moeten veilig eetbaar zijn.

De overheid moet er bij de uitvoering van het nationaal waterprogramma voor zorgen dat schelpdierwater niet bacterieel besmet raakt (artikel 4.19 Bkl). Hiervoor moet de overheid de escherichia coli of andere indicatoren in schelpdierwater monitoren. Dit staat in artikel 10.14a onder e en 10.14c lid 3d Bkl.

Monitoring schelpdierwateren

Escherichia coli bacteriën hebben een functie als monitoringsindicatoren voor het voldoen aan de milieukwaliteitseis dat schelpdieren geen bacteriële besmetting mogen vertonen, die risico’s meebrengt voor de volksgezondheid (via de consumptie). De overheid moet daarom escherichia coli of andere indicatoren in schelpdierwater monitoren. Dit staat in artikel 10.14a onder e en 10.14c lid 3d Bkl.

In het Protocol voor monitoring en toetsing schelpdierwateren zijn monitoringsindicatoren opgenomen die aangeven wanneer sprake is van bacteriologische besmetting. De aanwezigheid van de escherichia coli bacterie is een aanwijzing dat er ook andere ziekteverwekkende bacteriën in het water zitten. Dit geldt ook voor de aanwezigheid van intestinale enterokokken.

Specifieke procedurele bepalingen

Specifieke procedurele bepalingen voor het nationaal waterprogramma staan in artikel 10.16 van het Omgevingsbesluit:

  • Het Rijk overlegt met andere staten, betrokken provincies, waterschappen en gemeenten.
  • Het Rijk actualiseert het programma elke 6 jaar.
  • Het programma is operationeel uiterlijk 3 jaar na de actualisatie.