Mariene wateren en omgevingsvergunning

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zijn verschillende vergunningplichten opgenomen die van toepassing kunnen zijn op mariene wateren. Soms gelden algemene regels uit het Bal.

Veel Noordzeeactiviteiten vergunningplichtig

In de hoofdstukken 6 en 7 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zijn verschillende vergunningplichten opgenomen die van toepassing kunnen zijn op mariene wateren. Veel beperkingengebiedactiviteiten, lozingsactiviteiten, stortingsactiviteiten, ontgrondingsactiviteiten, mijnbouwactiviteiten en wateronttrekkingsactiviteiten op de Noordzee zijn vergunningplichtig.

Rijk is bevoegd gezag

Het Omgevingsbesluit heeft in paragraaf 3.1.2 voor omgevingsvergunningen voor activiteiten aangewezen wie bevoegd gezag is. Voor mariene wateren is dit het Rijk (artikel 3.4 Omgevingsbesluit).

Algemene regels

Hetzelfde geldt wanneer algemene regels van toepassing zijn op activiteiten. Een voorbeeld is het lozen van van stoffen, water of warmte afkomstig van het bouwen, reinigen, conserveren of slopen van bouwwerken op de Noordzee. Hiervoor gelden de algemene regels uit paragraaf 7.2.1 van het Bal, in plaats van een vergunningplicht.

Meer informatie

Meer informatie over het verlenen van vergunningen op de Noordzee is te vinden op de pagina Mariene wateren en activiteiten.

Zie ook de algemene informatie over de wettelijke activiteiten.