Dit verandert er

Instructieregel

Een aantal onderdelen van het Nationaal waterprogramma is opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving (artikel 3.1 Bkl). Namelijk als instructieregel voor de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat om:

  • de eerste beoordeling (de wet spreekt over 'initiële beoordeling')
  • de omschrijving van de goede milieutoestand van de Noordzee
  • de milieudoelen en de indicatoren die daarbij horen, zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn mariene strategie (KRM)

Combineren mogelijk

De overheid heeft ervoor gekozen het programma van maatregelen en het nationale waterprogramma wettelijk los van elkaar te regelen. Dat heeft ze gedaan vanuit het streven naar een flexibel en meer op Europa gebaseerd systeem. Maar overheden kunnen nog steeds verschillende (water)programma’s combineren. Zo'n combinatie moet wel voldoen aan alle eisen voor de afzonderlijke programma’s.

Overige plannen

De Stroomgebiedsbeheerplannen, de Overstromingsrisicobeheerplannen en het Programma van maatregelen mariene strategie maken geen deel meer uit van het Nationaal waterprogramma. Voorheen was dit onder het regime van de Waterwet geregeld (onder de oude naam ‘Nationaal Waterplan’). Wel kunnen overheden bepaalde programma's inhoudelijk en/of procedureel combineren.

Het beheerplan voor de rijkswateren is met de inwerkingtreding van de Omgevingswet niet langer een zelfstandig plan. Het beheer van de rijkswateren wordt opgenomen in het nationaal waterprogramma. Het programma bevat op die manier zowel nationaal beleid, als specifieke maatregelen voor alleen het hoofdwatersysteem.