Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater

Het Rijk en de regionale overheden zijn samen verantwoordelijk voor het behalen van omgevingswaarden en overige doelstellingen van oppervlaktewaterkwaliteit. Hiervoor gelden wettelijke regels.

Daarnaast hebben de verschillende waterbestuurders en de betrokken maatschappelijke organisaties in november 2016 de intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater ondertekend. Hierin zijn afspraken gemaakt om de belasting van grond- en oppervlaktewater met meststoffen, nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten verder aan te pakken.

Verantwoordelijk voor mestbeleid

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is hierbij verantwoordelijk voor het mestbeleid. Onder de Omgevingswet krijgt de aanpak via verschillende instrumenten gestalte.