Oppervlaktewaterkwaliteit en omgevingsvisie

Het Rijk, de provincies en de gemeenten leggen hun ambities voor oppervlaktewaterkwaliteit vast in hun omgevingsvisies. Een waterschap maakt geen omgevingsvisie.

Rijk

Voor het Rijk zijn de doelstellingen nu nog in het Nationaal Waterplan opgenomen.

Provincie

De provincies zullen onder andere hun ambities vanuit stroomgebiedbeheerplannen in de omgevingsvisie zetten.

Waterschap

Een waterschap maakt geen omgevingsvisie. Het waterschap kan als waterbeheerder zijn ambities en beleidskeuzes wel in een visie of ander beleidsdocument aangeven. Het bevat dan de langetermijnvisie van het waterschap.

Meer informatie