Stedelijk afvalwater

Stedelijk afvalwater is een mengsel van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater dat via het riool geloosd wordt. Binnen de Omgevingswet zijn regels te vinden over het inzamelen, transporteren en zuiveren van stedelijk afvalwater. Deze regels zijn gericht op het beschermen van de gezondheid en van het watersysteem.

Stedelijk afvalwater en instrumenten

Voor stedelijk afvalwater zijn de volgende instrumenten van belang:

Voorkeursvolgorde

Er is een voorkeursvolgorde voor het omgaan met afvalwater. Deze staat in de Wet milieubeheer.

Dit verandert er

De wijzigingen voor stedelijk afvalwater bij inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn beperkt.

Ontwerp, bouw en onderhoud riool en RWZI

Ontwerp, bouw en onderhoud van openbare riolering en rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Monitoring

Er geldt een monitoringsverplichting voor processen rond stedelijk afvalwater.

Beheer stedelijk afvalwater

Het beheer van stedelijk afvalwater is verdeeld over de gemeente en het waterschap.