Lozing op het riool bij een milieubelastende activiteit

Bij een lozing op de riolering bij een milieubelastende activiteit kunnen er direct werkende regels gelden die de riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie beschermen en regels die de kwaliteit van het oppervlaktewater beschermen.

In de richtingaanwijzer staat wanneer de paragrafen van hoofdstuk 4 en 5 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) gelden. Soms geldt er een vergunningplicht.

Direct werkende regels milieubelastende activiteit

De direct werkende regels in het Bal voor lozingen op het riool gelden bij een groot aantal activiteiten van hoofdstuk 4. Deze regels gaan onder andere over een verplichte lozingsroute en over emissiegrenswaarden. Ook moet er in een aantal gevallen een riooltekening aanwezig zijn. In hoofdstuk 5 van het Bal staan direct werkende regels over zeer zorgwekkende stoffen.

Beoordelingsregels lozing op de riolering bij vergunningplicht

Bij het verlenen van een vergunning voor een milieubelastende activiteit waarbij een lozing op het riool plaatsvindt gelden de algemene beoordelingsregels voor milieubescherming van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Daarnaast gelden specifieke beoordelingsregels. Deze staan in artikel 8.23 van het Bkl.

Een initiatiefnemer krijgt alleen een omgevingsvergunning als de activiteit:

  • de werking van de riolering en de waterzuivering niet belemmert
  • de verwerking van slib uit de waterzuivering of uit een openbaar vuilwaterriool niet belemmert

Beoordelingsregels gevolgen voor watersystemen gelden ook

Een lozing op het riool kan ook effecten hebben op het watersysteem waar de rioolwaterzuivering op loost. Daarom gelden ook de beoordelingsregels over de gevolgen voor watersystemen.

De beoordelingsregels voor lozingsactiviteiten houden in dat een omgevingsvergunning alleen verleend kan worden wanneer:

  • overstromingen, wateroverlast en waterschaarste worden voorkomen of beperkt
  • de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen worden beschermd
  • er geen belemmering is voor de maatschappelijke functies van het watersysteem
  • het bevoegd gezag rekening houdt met de waterbeheerprogramma’s, regionale waterprogramma’s, stroomgebiedsbeheerplannen, overstromingsrisicobeheerplannen en het nationale waterprogramma

Dit staat in de beoordelingsregels in artikel 8.22 van het Bkl.