Ontwerp, bouw en onderhoud van openbare riolering en rioolwaterzuiveringsinstallaties

In afdeling 3.4 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staan regels voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van openbare riolering en waterzuivering. Hieruit volgen verplichtingen voor de gemeente en het waterschap.

Ontwerpen, bouwen en onderhouden van openbare riolen

Een openbaar riool moet ontworpen zijn op het aanbod van stedelijk afvalwater. Verder moeten decentrale overheden het lekken van rioolwater zoveel mogelijk voorkomen. En overstorten beperken. Dit is te vinden in artikel 3.16 van het Bkl. De overheid kan de Leidraad Riolering van Stichting RIONED gebruiken om hier invulling aan te geven.

Ontwerpen en bouwen rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi)

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) die door of in opdracht van het waterschap of de gemeente wordt ontworpen en gebouwd, moet voldoen aan artikel 10 van de Richtlijn stedelijk afvalwater van de EU. Dit is te vinden in artikel 3.17 van het Bkl. Bij het ontwerpen van de installaties houdt de overheid rekening met seizoenschommelingen in de hoeveelheid afvalwater.

Voor het in werking hebben en onderhouden van een rwzi (zuiveringtechnisch werk) gelden rijksregels uit het Besluit activiteiten leefomgeving.