Stedelijk afvalwater en rijksinstructieregels

In afdeling 3.4 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staan rijksinstructieregels voor de openbare riolering en waterzuivering. Hieruit volgen verplichtingen voor de gemeente en het waterschap.

Ontwerpen, bouwen en onderhouden van openbare riolen

Een openbaar riool moet ontworpen zijn op het aanbod van stedelijk afvalwater. Verder moet het lekken van rioolwater zoveel mogelijk worden voorkomen. En overstorten moet worden beperkt. Dit is te vinden in artikel 3.16 van het Bkl.

Ontwerpen en bouwen waterzuivering

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) die door of in opdracht van het waterschap of de gemeente wordt ontworpen en gebouwd, moet voldoen aan artikel 10 van de (Europese) Richtlijn stedelijk afvalwater. Dit is te vinden in artikel 3.17 van het Bkl.

Industrieel afvalwater in openbaar vuilwaterriool

De gemeente moet in het omgevingsplan opnemen dat het lozen van industrieel afvalwater op het openbaar vuilwaterriool niet altijd is toegestaan. Dit mag alleen wanneer de lozer voldoet aan bijlage I, afdeling C van de (Europese) Richtlijn stedelijk afvalwater. Dat geldt voor die gevallen dat het Bkl geen regels of een vergunningplicht stelt. In het kort komt het erop neer dat dit industrieel afvalwater de verwerking van het stedelijk afvalwater en het beheer van de waterzuivering niet mag belemmeren. Dit is te vinden in artikel 5.165 van het Bkl.

Meer informatie