Stedelijk afvalwater en omgevingsvisie

In de omgevingsvisie beschrijft een gemeente onder andere hoe ze invulling geeft aan haar watertaken. Hierbij kan het onderwerp stedelijk afvalwater aan de orde komen. Een waterschap maakt geen omgevingsvisie. Het waterschap kan als waterbeheerder zijn ambities en beleidskeuzes wel in een visie of ander beleidsdocument aangeven.

Samenwerking op ambtelijk en bestuurlijk niveau is belangrijk om de taken voor stedelijk afvalwater van verschillende overheden op elkaar af te stemmen. Met elkaar maken gemeenten en waterschappen afspraken hoe zij de keten van inzamelen, transporteren en zuiveren van stedelijk afvalwater het best kunnen onderhouden. Het is daarom wenselijk dat de gemeente bij het opstellen van de omgevingsvisie het waterschap betrekt.

Meer informatie