Stedelijk afvalwater en programma

Het waterschap stelt een waterbeheerprogramma vast voor de watersystemen die ze beheert. Dit programma bevat ook maatregelen voor stedelijk afvalwater.

Bij het vaststellen van het waterbeheerprogramma houdt het waterschap rekening met het regionale waterprogramma dat de provincie opstelt (artikel 3.7 Omgevingswet). Daarmee vormt het waterbeheerprogramma (gedeeltelijk) een uitwerking van de maatregelen uit het regionale waterprogramma.

De provincie heeft verder de bevoegdheid aanvullende instructieregels op te stellen voor de waterbeheerprogramma’s van de waterschappen in hun gebied.

Meer informatie