Zwemwater en omgevingsvisie

Provincies wijzen zwemlocaties aan. Dit doen ze in overeenstemming met de waterbeheerders. Provincies kunnen langetermijndoelen, ambities en beleidskeuzes voor zwemwater vastleggen in hun omgevingsvisies.

Ongeschikte zwemlocaties

Vooral in stedelijk gebied is er een toenemende behoefte aan zwemlocaties. Dat is niet altijd mogelijk, mede omdat het water op sommige locaties niet geschikt is om in te zwemmen. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Bijvoorbeeld vervuiling en de gezondheidsrisico’s die dat met zich meebrengt. Maar ook fysieke onveiligheid. Zoals langsvarende boten met snel draaiende scherpe schroeven, die zwemmers kunnen meezuigen en verwonden. Of betonnen funderingen onder water (‘onderwatertaluds’) die schuin lopen, moeilijk zichtbaar zijn en waaraan zwemmers zich kunnen stoten.

Kwaliteit zwemwater

De kwaliteit van het zwemwater is een gedeelde verantwoordelijkheid van de provincie en de waterbeheerder. De waterbeheerder is belast met de uitvoering van de monitoring (artikel 10.22 lid 3 Besluit kwaliteit leefomgeving). Maar de waterbeheerder mag dit ook overlaten aan een ander.

Rol waterschap

Een waterschap maakt geen omgevingsvisie. Het waterschap kan als waterbeheerder zijn ambities en beleidskeuzes wel in een visie of ander beleidsdocument aangeven. Het bevat dan de langetermijnvisie van het waterschap.

Meer informatie