Zwemwater en programma

De provincie stelt een regionaal waterprogramma op. Het waterschap stelt een waterbeheerprogramma op. En het Rijk stelt een nationaal waterprogramma op.

In deze programma’s staan maatregelen om aan de omgevingswaarde voor zwemwater te voldoen. De provincie en het Rijk kunnen in hun programma ook de maatschappelijke functie zwemwater aanwijzen. Maar deze vastlegging is niet meer verplicht.

Provincie: regionaal waterprogramma

De provincie moet een regionaal waterprogramma vaststellen. Om daarmee uitvoering te geven aan verschillende EU-richtlijnen. De programma’s zijn het instrument om omgevingswaarden en andere doelstellingen voor onder andere zwemwater te halen. Het programma moet voor zwemwater voldoen aan de doelstellingen van de Europese Zwemwaterrichtlijn.

Waterschap: waterbeheerprogramma

Het waterschap stelt een waterbeheerprogramma vast voor de watersystemen die ze beheert. Ook deze programma’s bevatten maatregelen voor onder andere de zwemwaterkwaliteit. Deze vormen (gedeeltelijk) een uitwerking van de maatregelen uit de regionale waterprogramma’s.

Als het waterschap een waterbeheerprogramma vaststelt, houdt het waterschap rekening met het regionale waterprogramma (artikel 3.7 Omgevingswet). Bovendien moet het waterschap, met de vaststelling van de waterbeheerprogramma’s, aan de omgevingswaarden en andere doelstellingen voor onder andere zwemwater voldoen.

De provincie heeft de bevoegdheid aanvullende instructieregels op te stellen voor de waterbeheerprogramma’s van de waterschappen in hun gebied.

Rijk: nationaal waterprogramma

Het Rijk stelt voor de rijkswateren een nationaal waterprogramma vast (artikel 3.9 Omgevingswet). Ook deze programma’s bevatten maatregelen voor onder andere de zwemwaterkwaliteit. Als het Rijk het nationaal waterprogramma vaststelt, moet ze voldoen aan de omgevingswaarden en andere doelstellingen voor onder andere zwemwater.

Meer informatie