Wat verandert er?

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet veranderen een aantal regels rond zwemwater.

De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

  • De duur van het badseizoen is niet meer landelijk geregeld. Provincies zijn onder de Omgevingswet verantwoordelijk om per locatie het badseizoen vast te stellen.
  • De wet verwijst voor zwemwater niet meer naar de ‘houder’ van een zwemwater. De wetgeving bevat alleen regels voor de provincies en de waterbeheerders. Zij moeten zorgdragen voor zwemwatertaken.
  • Een provincie kan een zwemlocatie alleen aanwijzen als de waterbeheerder ermee instemt. In het waterbeheerprogramma kan degene die het programma opstelt, de maatschappelijke functie zwemwater toekennen. Maar deze vastlegging is niet meer verplicht. Dit staat in de Nota van Toelichting bij het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), juni 2017, paragraaf 7.2.1.
  • Bij zwemlocaties is er niet langer onderscheid tussen C- en D-locaties. Hiermee zijn de regels over onder andere de hygiëne, veiligheid en toezicht op C-locaties komen te vervallen.
  • Provincies hebben de mogelijkheid om in hun omgevingsverordening voor zwemwaterkwaliteit ten opzichte van de zwemwaterrichtlijn strengere of aanvullende doelen in de vorm van omgevingswaarden te stellen.

Meer informatie