Zoeken in deze site

Begrip: CMR-stoffen

CMR-stoffen zijn gevaarlijke stoffen met 1 of meer van de volgende eigenschappen: ze zijn Carcinogeen (kankerverwekkend) en/of Mutageen (veranderingen in erfelijke eigenschappen veroorzakend) en/of Reprotoxisch (schadelijk voor de voortplanting of het nageslacht).

Meer informatie vindt u op de CMR-pagina van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Begrip: PBT-stoffen

PBT-stoffen zijn gevaarlijke stoffen met 1 of meer van de volgende eigenschappen: ze zijn Persistent (niet of nauwelijks afbreekbaar in het milieu), Bioaccumulerend (de stof hoopt op in mensen en dieren) en Toxisch (giftig voor de mens of het ecosysteem). Soms staat er een v (van very, ofwel zeer sterk) voor. Bijvoorbeeld: vPvB (very Persistent, very Bioaccumulative).

Meer informatie vindt u op de PBT-pagina van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).