Overige Try Outs

Eind 2018 zijn overheden opgeroepen om ideeën voor interbestuurlijke Try Outs aan te melden. Er hebben zich 17 regio’s aangemeld. Er zijn 3 regio’s die intensiever begeleid worden. De andere 14 krijgen ondersteuning op specifiekere vragen. Dat zijn deze regio's.

Try Out Arnhem (initiatief omgevingsdienst)

Gericht op het versterken van de samenwerking in de regio. De omgevingsdienst zoekt met de ketenpartners (gemeenten, Veiligheidsregio, GGD, provincie etc.) naar onderwerpen waar de samenwerking kan leiden tot een meer gezamenlijke en eenduidige invulling van het nieuwe stelsel.

Try Out Arnhem Nijmegen

De gemeente Nijmegen werkt aan een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Dit ligt voor een deel in grondwaterbeschermingsgebied. In de huidige situatie is het onduidelijk welke wijzigingsgronden zijn toegelaten in de provinciale verordening. De Try Out is gericht op het interbestuurlijk afstemmen van regels. Hoe kun je de omgevingsverordening vertalen in regels in het omgevingsplan.

Try Out Breda

Deze Try Out is gericht op data in relatie tot het omgevingsplan. Het is de bedoeling één kaart te maken waarop informatie is te vinden van verschillende overheden. Dat betekent dat zij hun vragenbomen op elkaar moeten afstemmen.

Try Out Hart van Holland

De Try Out van de regio Hart van Holland is gericht op het vertalen van de omgevingsvisie naar een gebiedsvisie. Hiervoor wordt de wijk Hoornes als praktijkcasus gebruikt. Samen met de ketenpartners zoekt de gemeente Katwijk naar een methode om met participatie meer ruimte te geven aan initiatieven.

Try Out Amsterdam

Deze Try Out is gericht op samenhangende regels voor een ligplaatsvergunning. De regio wil een klantreis werkend maken van oriënteren op de kaart tot indienen van aanvraag via het omgevingsloket. Daarbij zullen toepasbare regels worden aangeleverd aan Registratie toepasbare regels (RTR). De toepasbare regels kunnen dan in het Omgevingsloket gebruikt kunnen worden.

Try Out Utrecht

In de regio wil men aan de slag met een vervolg op lopende praktijkproeven voor het afstemmen van vergunningen voor het dempen van sloten. In de regio gaat men ervaringen uit de lopende praktijkproef verder uitdiepen. Hoe ga je om met vergunningaanvragen waarvoor meerdere partijen aan de lat staan? Wat vraagt dat van samenwerkingssystemen? Wat kan de samenwerkvoorziening van het digitaal stelsel daarin betekenen?

Try Out Dordrecht

Interbestuurlijk samenwerken bij externe veiligheid rond industriegebied De Staart met de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet. De Staat ligt buitendijks en tegen woongebieden aan. Welke samenwerking past bij het bewaken, verdelen en borgen van de risicoruimte rondom het industriegebied? En hoe borg je in de verschillende omgevingsvisies een vergelijkbare manier van belangenafweging tussen economie en gezondheid?

Try Out Haarlemmermeer

De Try Out is erop gericht het bevoegd gezag voor het aanleggen van steigers in de Ringvaart centraal regelen. De regels van de gemeente, het waterschap en de provincie zijn al op elkaar afgestemd. Ook is een loket ingericht. Nu is het nog zoeken naar het goede dienstverleningsmodel.

Try Out Vallei en Veluwe

Binnen de Try Out wil men de gemeentelijke en waterschapsregels beter op elkaar afstemmen en verwerken tot een gezamenlijke vragenboom. Het doel is te voorkomen dat er tegenstrijdige regels gelden. De Try Out is ook bedoeld om de regionale samenwerking te versterken.

Try Out Drenthe

Ketensamenwerking bij complexe vergunningverlening met meerdere bevoegde gezagen. Bevorderen van de samenwerking en inzicht krijgen in de huidige situatie ten aanzien van vergunningverlening is daarin een belangrijke eerste stap. Om van daaruit stappen te zetten in de richting van gezamenlijk de vergunningsprocessen procesmatig en technisch aan te laten sluiten bij de Omgevingswet.

Try Out Hart van Brabant

In de Try Out worden ervaring opgedaan met de vergunningenprocedure waarin verschillende bevoegde gezagen een rol hebben en de faciliteiten die de samenwerkvoorziening die het digitaal stelsel daarvoor biedt. Hoe moet in het DSO de samenwerkvoorziening voor de ketenpartners (gemeente, provincie, waterschap omgevingsdienst, veiligheidsregio en GGD) worden ingericht zodat elke partner zijn inbreng kan hebben in het proces van vergunningverlening?

Try Out Alphen aan den Rijn

Stroomlijnen van vergunningverlening met behulp van service modules. Dat zijn werkwijzen om bij eenvoudige vergunningen snel, digitaal een vergunning te verlenen. Ook voor ingewikkelde aanvragen en initiatieven zijn er ook servicemodules. De bedoeling daarvan is een optimaal werkproces en goede en snelle service voor initiatiefnemers.

Try Out Zaanstreek-Waterland

Behandelen groot initiatief in het digitaal stelsel met gemeenten, provincie, GGD’en, de Veiligheidsregio, de Regionale Omgevingsdienst en Rijkswaterstaat. Het idee is een Omgevingstafel op te zetten. In de Try Out willen deelnemers afspreken welke initiatieven op deze tafel terechtkomen, en hoe de initiatiefnemer weet waar hij moet zijn. Van belang is ook dat alle relevante gegevens beschikbaar zijn als de aanvraag wordt ingediend. Hoe doe je dit?

Try Out Zuid-Oost Brabant

Het omgevingswetproof maken van processen, informatievoorziening en systemen aansluiten op het digitaal stelsel. Het vertrekpunt zijn de klantreizen: de ervaringen van burgers en initiatiefnemers. Hoe kun je processen zo inrichten dat de dienstverlening optimaal is? Welke faciliteiten en software zijn nodig om die processen te faciliteren?