Invoeringsbesluit: de bruidsschat

Onder de Omgevingswet verhuizen veel regels van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Het Rijk zorgt er met het Invoeringsbesluit voor dat deze regels automatisch in het omgevingsplan of de waterschapsverordening komen. Dit heet ook wel de 'bruidsschat'.

De provincies krijgen geen bruidsschat. Provincies streven ernaar hun omgevingsverordening af te hebben als de Omgevingswet in werking treedt en hebben dus geen bruidsschat nodig.

Achtergrond

Het Rijk zorgt ervoor dat een set regels automatisch deel gaat uitmaken van omgevingsplan of waterschapsverordening.

Onderwerpen

Globaal zijn er 4 soorten onderwerpen waarover algemene regels in de bruidsschat staan. Verder bevat de bruidsschat verschillende vergunningplichten, beoordelingsregels en aanvraagvereisten.

Omgevingsplan

Vervallen rijksregels over onder meer milieubelastende activiteiten en bouwwerken, open erven en terreinen, komen in het omgevingsplan.

Waterschapsverordening

Vervallen rijksregels over directe lozingen op regionale wateren gaan naar de waterschapsverordening.

Overgangsfase

Vanaf inwerkingtreding van de Omgevingswet kan het bevoegd gezag de bruidsschatregels om verschillende redenen aanpassen.