Omgevingsplan bevat vervallen rijksregels over milieubelastende activiteiten en indirecte lozingen

Regels over milieubelastende activiteiten en indirecte lozingen die op rijksniveau vervallen, komen via de bruidsschat in het omgevingsplan te staan.

Vooral lokaal

Veel van de voorschriften van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling komen terecht in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

De activiteiten die via de bruidsschat naar de bevoegdheid van de gemeente gaan, zijn vooral activiteiten met lokale effecten. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten als horeca en kleinschalig houden van dieren. Een ander voorbeeld zijn de regels over indirecte lozingen en hinder door geluid, trillingen en geur.

Regels over milieubelastende activiteiten en indirecte lozingen die op rijksniveau vervallen, komen in het omgevingsplan te staan. Artikel 7.1, afdeling 2.3 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet regelt dit onderdeel van de bruidsschat.

Specifieke zorgplicht

In de bruidsschat staat een specifieke zorgplicht voor milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten (artikel 2.3.1.4). Die is vrijwel gelijk aan de specifieke zorgplicht van artikel 2.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De specifieke zorgplicht geldt dus altijd. Ook als er algemene regels in het omgevingsplan staan voor een bepaalde activiteit. En ook als er vergunningvoorschriften gelden voor een bepaalde activiteit.

Inhoudelijke regels

In de tabel staat waar de voorschriften voor milieubelastende activiteiten of indirecte lozingen in het bruidsschatgedeelte van het omgevingsplan staan. Verder staat in de tabel van welke onderdelen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling de voorschriften afkomstig zijn.

Inhoudsopgave regels en herkomst milieubelastende activiteiten in het omgevingsplan
Paragraaf omgevingsplan Onderwerp

Onderdelen Activiteitenbesluit waar de regels op zijn gebaseerd

2.3.2 Energiebesparing

Afdeling 2.6 van het Activiteitenbesluit, afdeling 2.5 van de Activiteitenregeling

2.3.3 Zwerfafval Artikel 2.13 van het Activiteitenbesluit
2.3.4 Geluid Afdeling 2.8 van het Activiteitenbesluit + diverse artikelen over geluid in de activiteitenparagrafen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling
2.3.5 Trillinghinder Afdeling 2.9 van het Activiteitenbesluit
2.3.6 Geur Artikel 2.7a + diverse artikelen over geur in de activiteitenparagrafen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling
2.3.7 Afvalwaterbeheer Afdeling 2.2 van het Activiteitenbesluit
2.3.8

Lozen bij telen, kweken, spoelen of sorteren van gewassen

Paragraaf 3.5.1 en paragraaf 3.5.2 van het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.5.1 en paragraaf 3.5.2 van de Activiteitenregeling
2.3.9

Lozen bij maken van betonmortel

Artikel 4.74k van het Activiteitenbesluit
2.3.10

Uitwassen van beton

Artikel 4.74n en artikel 4.74p van het Activiteitenbesluit, artikel 4.84j van de Activiteitenregeling

2.3.11

Recreatieve visvijvers

Paragraaf 3.7.4 van het Activiteitenbesluit

2.3.12

Ontwikkelen of afdrukken van fotografisch materiaal

Paragraaf 4.7.1 van het Activiteitenbesluit

2.3.13

Wassen van motorvoertuigen

Paragraaf 3.3.2 van het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.3.2 van de Activiteitenregeling

2.3.14

Niet-industriële voedselbereiding

Paragraaf 3.6.1 van het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.6.1 van de Activiteitenregeling

2.3.15

Voedingsmiddelenindustrie

Paragraaf 3.6.3 van het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.6.3 van de Activiteitenregeling

2.3.16

Slachten van dieren en bewerken van dierlijke bijproducten of, uitsnijden van vlees, vis of organen

Paragraaf 3.6.2 en afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.6.2 en afdeling 2.1 van de Activiteitenregeling

2.3.17

Opwekken van elektriciteit met een windturbine

Paragraaf 3.2.3 van het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.2.3 van de Activiteitenregeling

2.3.18

In werking hebben van een acculader

Paragraaf 4.8.6 en afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit, paragraaf 4.8.5 en afdeling 2.1 van de Activiteitenregeling

2.3.19

Bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage

Paragraaf 3.3.4 van het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.3.4 van de Activiteitenregeling

2.3.20

Traditioneel schieten

Paragraaf 3.7.2 en afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.7.2 en afdeling 2.1 van de Activiteitenregeling

2.3.21

Bieden van gelegenheid voor het beoefenen van sport in de buitenlucht

Paragraaf 3.7.3 van het Activiteitenbesluit

2.3.22

Opslaan van vaste mest

Paragraaf 3.4.5 van het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.4.5 van de Activiteitenregeling

2.3.23

Opslaan van kuilvoer en vaste bijvoedermiddelen

Paragraaf 3.4.5 en afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.4.5 en afdeling 2.1 van de Activiteitenregeling

2.3.24

Het fokken, houden of trainen van landbouwhuisdieren, andere zoogdieren of vogels

Paragraaf 3.8.5 en afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.8.4 en afdeling 2.1 van de Activiteitenregeling

Vergunningplichten

De bruidsschat bevat een aantal vergunningplichten voor milieubelastende activiteiten met bijbehorende aanvraagvereisten en beoordelingsregels. Het gaat hier om vergunningplichten voor activiteiten met een lokale problematiek. Denk bijvoorbeeld aan polyesterharsverwerking (geur) of het tanken van LPG (veiligheid). De vergunningplichten staan in paragraaf 2.3.25 van de bruidsschat.

Informeren bevoegd gezag

In het bruidsschatgedeelte van het omgevingsplan staat welke gegevens en bescheiden naar het bevoegd gezag moeten. Zie artikel 2.3.1.6 en het 2e artikel in elke inhoudelijke paragraaf van de bruidsschat. Verder zijn er regels over het informeren van het bevoegd gezag bij een ongewoon voorval. Zie de artikelen 2.3.1.9 en 2.3.1.10 van de bruidsschat.

Maatwerkvoorschriften

Er is een algemene mogelijkheid om met een maatwerkvoorschrift af te wijken van de milieuregels of deze aan te vullen. Ook kan het bevoegd gezag hiermee de specifieke zorgplicht verduidelijken. De maatwerkmogelijkheid is niet beperkt tot bepaalde bepalingen, zoals in het Activiteitenbesluit.

Verhouding tussen regels bruidsschat en regels Bal

De Tabel bruidsschat en milieubelastende activiteiten (pdf, 144 kB) geeft aan of de regels van de bruidsschat voor het omgevingsplan ook gelden voor de milieubelastende activiteiten van het Bal. Hierbij zijn er 4 varianten:

  1. Sommige bruidsschatregels gelden alleen voor milieubelastende activiteiten die niet onder het Bal vallen. Een voorbeeld hiervan zijn de regels voor energiebesparing.
  2. Sommige bruidsschatregels gelden ook voor milieubelastende activiteiten van hoofdstuk 3 van het Bal. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over de hinder door geluid, geur of trillingen.
  3. Een activiteit kan ook voor milieubelastende activiteiten uit hoofdstuk 3 van het Bal gelden, als deze daar functioneel ondersteunend aan is. Een voorbeeld is kleinschalige voedselbereiding.
  4. Tot slot zijn er bruidsschatregels die alleen gelden voor een milieubelastende activiteit van het Bal. Bijvoorbeeld de regels voor lozen bij het maken van betonmortel.

Overigens staat deze informatie ook in de bruidsschatregels zelf, in het toepassingsbereik van de paragrafen.

Meer informatie