Omgevingsplan bevat vervallen rijksregels over milieubelastende activiteiten

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervallen sommige rijksregels over milieubelastende activiteiten. Die regels komen in het omgevingsplan van de gemeente en staan bekend als de 'bruidsschat'.

Vooral lokaal

Regels over milieubelastende activiteiten die op rijksniveau vervallen, komen in het omgevingsplan. Artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet regelt dit en plaatst die regels in afdeling 2.3 van het omgevingsplan.

De regels die naar het omgevingsplan gaan, hebben vooral betrekking op activiteiten met lokale effecten. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten als horeca en het kleinschalig houden van dieren. Of lozing op de riolering (dit heet indirecte lozing) of de bodem. Maar het kan ook gaan om regels die betrekking hebben op een thema zoals geluid, trillingen en geur.

De regels over milieubelastende activiteiten die naar het omgevingsplan gaan, komen vooral uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

Veel van de regels in het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling komen overigens terecht in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en niet in de bruidsschat.

Bruidsschatregels gelden niet bij vergunningplicht Bal

De bruidsschatregels gelden niet voor milieubelastende activiteiten die het Bal als vergunningplichtig aanwijst en waarvoor de vergunning voorschriften bevat (artikel 2.1 omgevingsplan).

Specifieke zorgplicht

In de bruidsschat staat een specifieke zorgplicht voor milieubelastende activiteiten (artikel 2.3.1.4 omgevingsplan). Die is vrijwel gelijk aan de specifieke zorgplicht van artikel 2.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De specifieke zorgplicht geldt voor alle milieubelastende activiteiten die de bruidsschat regelt. Ook als er algemene regels in het omgevingsplan staan voor die activiteit. En ook als er vergunningvoorschriften gelden voor die activiteit.

Inhoudelijke regels

In onderstaande tabel staat waar de voorschriften voor milieubelastende activiteiten in het bruidsschatgedeelte van het omgevingsplan staan. Verder staat in de tabel van welke onderdelen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling de voorschriften afkomstig zijn.

bruidsschat en milieubelastende activiteiten
Paragraaf omgevingsplan Onderwerp

Onderdelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling waar de regels op zijn gebaseerd

2.3.2 Energiebesparing

Afdeling 2.6 van het Activiteitenbesluit, afdeling 2.5 van de Activiteitenregeling

2.3.3 Zwerfafval Artikel 2.13 van het Activiteitenbesluit
2.3.4 Geluid Afdeling 2.8 van het Activiteitenbesluit + diverse artikelen over geluid in de activiteitenparagrafen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling
2.3.5 Trillingen Afdeling 2.9 van het Activiteitenbesluit
2.3.6 Geur Artikel 2.7a + diverse artikelen over geur in de activiteitenparagrafen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling
2.3.7 Afvalwaterbeheer Afdeling 2.2 van het Activiteitenbesluit
2.3.8

Lozen bij telen, kweken, spoelen of sorteren van gewassen

Paragraaf 3.5.1, paragraaf 3.5.2 en paragraaf 3.5.6 van het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.5.1 en paragraaf 3.5.4 van de Activiteitenregeling
2.3.9

Lozen bij maken van betonmortel

Artikel 4.74k van het Activiteitenbesluit
2.3.10

Uitwassen van beton

Artikel 4.74n en artikel 4.74p van het Activiteitenbesluit, artikel 4.84j van de Activiteitenregeling

2.3.11

Recreatieve visvijvers

Paragraaf 3.7.4 van het Activiteitenbesluit

2.3.12

Ontwikkelen of afdrukken van fotografisch materiaal

Paragraaf 4.7.1 van het Activiteitenbesluit

2.3.13

Wassen van motorvoertuigen

Paragraaf 3.3.2 van het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.3.2 van de Activiteitenregeling

2.3.14

Niet-industriële voedselbereiding

Paragraaf 3.6.1 van het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.6.1 van de Activiteitenregeling

2.3.15

Voedingsmiddelenindustrie

Paragraaf 3.6.3 van het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.6.3 van de Activiteitenregeling

2.3.16

  • Slachten van dieren
  • Uitsnijden van vlees, vis of organen
  • Bewerken van dierlijke bijproducten

Paragraaf 3.6.2 en afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.6.2 en afdeling 2.1 van de Activiteitenregeling

2.3.17

Opwekken van elektriciteit met een windturbine

Paragraaf 3.2.3 van het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.2.3 van de Activiteitenregeling

2.3.18

In werking hebben van een acculader

Paragraaf 4.8.6 en afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit, paragraaf 4.8.5 en afdeling 2.1 van de Activiteitenregeling

2.3.19

Bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage

Paragraaf 3.3.4 van het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.3.4 van de Activiteitenregeling

2.3.20

Traditioneel schieten

Paragraaf 3.7.2 en afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.7.2 en afdeling 2.1 van de Activiteitenregeling

2.3.21

Bieden van gelegenheid voor het beoefenen van sport in de buitenlucht

Paragraaf 3.7.3 van het Activiteitenbesluit

2.3.22

Opslaan van vaste mest

Paragraaf 3.4.5 van het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.4.5 van de Activiteitenregeling

2.3.23

Opslaan van kuilvoer en vaste bijvoedermiddelen

Paragraaf 3.4.5 en afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.4.5 en afdeling 2.1 van de Activiteitenregeling

2.3.24

Het fokken, houden of trainen van vogels, landbouwhuisdieren of andere zoogdieren

Paragraaf 3.8.5 en afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.8.4 en afdeling 2.1 van de Activiteitenregeling

Vergunningplichten

De bruidsschat bevat een aantal vergunningplichten voor milieubelastende activiteiten met bijbehorende aanvraagvereisten en beoordelingsregels. Het gaat hier om vergunningplichten voor activiteiten met een lokale problematiek. Denk bijvoorbeeld aan polyesterharsverwerking (geur) of het tanken van lpg (veiligheid). De vergunningplichten, aanvraagvereisten en beoordelingsregels staan in paragraaf 2.3.25 van het omgevingsplan.

Informeren bevoegd gezag

In de bruidsschat staat welke gegevens en bescheiden naar het bevoegd gezag moeten. Die staan in de artikelen 2.3.1.6 tot en met 2.3.1.8 van het omgevingsplan en in de paragrafen in de tabel bij het tussenkopje Inhoudelijke regels. Verder zijn er regels over het informeren van het bevoegd gezag bij een ongewoon voorval. Zie de artikelen 2.3.1.9 en 2.3.1.10 van het omgevingsplan.

Maatwerkvoorschriften

De bruidsschat bevat een algemene mogelijkheid om met een maatwerkvoorschrift af te wijken van de milieuregels of deze aan te vullen (artikel 2.3.1.5 omgevingsplan). Ook kan het bevoegd gezag hiermee de specifieke zorgplicht verduidelijken. De maatwerkmogelijkheid is niet beperkt tot bepaalde bepalingen, zoals in het Activiteitenbesluit.

Verhouding tussen regels bruidsschat en regels Bal

De Tabel bruidsschat en milieubelastende activiteiten (pdf, 289 kB) geeft aan of de regels van de bruidsschat voor het omgevingsplan ook gelden voor de milieubelastende activiteiten van het Bal. Hierbij zijn er 4 varianten:

  1. Sommige bruidsschatregels gelden alleen voor milieubelastende activiteiten die niet onder het Bal vallen. Een voorbeeld hiervan zijn de regels voor het wassen van voertuigen.
  2. Sommige bruidsschatregels gelden ook voor milieubelastende activiteiten van hoofdstuk 3 van het Bal. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over de hinder door geluid, geur of trillingen.
  3. Een activiteit kan ook voor milieubelastende activiteiten uit hoofdstuk 3 van het Bal gelden, als deze daar functioneel ondersteunend aan is. Een voorbeeld is niet-industriële voedselbereiding.
  4. Tot slot zijn er bruidsschatregels die alleen gelden voor een milieubelastende activiteit van het Bal. Bijvoorbeeld de regels voor lozen bij het maken van betonmortel.

Overigens staat deze informatie ook in de bruidsschatregels zelf, in het toepassingsbereik van de paragrafen.

Meer informatie