Onderwerpen bruidsschat

Onder de Omgevingswet verhuizen veel algemene regels van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Het Rijk zorgt er met het Invoeringsbesluit voor dat deze regels automatisch in het omgevingsplan of de waterschapsverordening komen. Dit heet ook wel de 'bruidsschat'.

Deze regels hebben grotendeels betrekking op 4 soorten onderwerpen.

Algemene regels in de bruidsschat

Er zijn 4 soorten onderwerpen waarvoor algemene regels in de bruidsschat staan:

Overige regels in de bruidsschat

Naast algemene regels bevat de bruidsschat onder andere:

  • vergunningplichten voor bepaalde activiteiten; denk aan milieubelastende activiteiten of wateractiviteiten met een lokale problematiek, de welstandstoets, et cetera
  • aanvraagvereisten en beoordelingsregels voor deze vergunningen
  • de meldingsplicht voor vergunningvrije grondwateronttrekkingen

Bronnen

Een belangrijk deel van deze regels staat nu nog in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Andere bronnen zijn onder meer:

  • Besluit omgevingsrecht
  • Besluit lozen buiten inrichtingen
  • Besluit lozing afvalwater huishoudens
  • Woningwet
  • Bouwbesluit 2012

Gelijkwaardige regels

De rijksregels komen niet allemaal in precies dezelfde bewoordingen terug in de bruidsschat voor het omgevingsplan en de waterschapsverordening. Dat kan alleen al niet vanwege de begrippen uit het oude recht die in die regels voorkomen. Ook de vorm van de regels kan veranderen. Zo kunnen dwingende beoordelingsregels voor het bevoegd gezag ook als algemene regels worden geformuleerd die gelden voor burgers en bedrijven. Daarom bepaalt de Omgevingswet dat de bruidsschat bestaat uit rijksregels of daaraan gelijkwaardige regels.