Voormalige rijksregels over bouwwerken, open erven en terreinen naar omgevingsplan

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervallen sommige rijksregels over bouwwerken, open erven en terreinen. Die regels komen in het omgevingsplan van een gemeente. Het verplaatsen van deze regels staat bekend als de 'bruidsschat'. Artikel 7.1 van het concept Invoeringsbesluit regelt deze verplaatsing.

Specifieke zorgplichten voor gebruik bouwwerk, en gebruik en staat open erf of terrein

In de bruidsschat voor het omgevingsplan staan twee specifieke zorgplichten. De eerste zorgplicht gaat over het gebruik van bouwwerken. De tweede zorgplicht gaat over het gebruik en de staat van open erven en terreinen.

Achtergrond zorgplichten

Deze zorgplichten verplichten om maatregelen te nemen om gevaar voor de gezondheid en veiligheid tegen te gaan. Ook maatregelen nemen om hinder voor de omgeving tegen te gaan valt onder de specifieke zorgplicht. Zoals stank, lawaai of rook. En dat een bouwwerk, open erf of terrein in een nette staat verkeert. Zodat er geen hinder of gevaarlijke situatie ontstaat.

De specifieke zorgplicht geldt voor degene die een bouwwerk, open erf of terrein zelf gebruikt (bijvoorbeeld een huurder). Maar geldt ook voor degene die het bouwwerk, open erf of terrein laat gebruiken (bijvoorbeeld een verhuurder).

De specifieke zorgplicht voor het gebruik van een bouwwerk geldt soms niet. Dat is het geval als afdeling 6.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) dat gebruik al regelt.

De inhoud van de specifieke zorgplichten komt uit de artikelen 7.21 en 7.22 van het Bouwbesluit 2012.

Specifieke zorgplicht voor bouw- en sloopwerkzaamheden

In de bruidsschat staat ook een specifieke zorgplicht over bouw- en sloopwerkzaamheden. Deze zorgplicht geldt voor degene die bouwt of sloopt. Die persoon moet maatregelen nemen om nadelige gevolgen voor nabijgelegen wegen, werken of roerende zaken te voorkomen. Nadelige gevolgen zijn schade, hinder of overlast.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) regelt het voorkomen van nadelige gevolgen voor personen in de fysieke leefomgeving. Dat staat in de artikelen 7.4 en 7.15 van het Bbl.

Rooilijnen, grenzen bebouwing en straatpeil

In de bruidsschat staat een regel over rooilijnen, bebouwingsgrenzen en het straatpeil van bouwwerken. Het uitzetten daarvan moet eerst plaatsvinden voordat een vergunningplichtige bouwwerkzaamheid mag beginnen. Het uitzetten moet plaatsvinden door of namens het bevoegd gezag. Deze regel geldt alleen als het uitzetten ervan nodig is.

Bouwwerk, open erf of terrein niet gebruiken bij nabijgelegen bouwvallig bouwwerk

In de bruidsschat staat een regel dat een bouwwerk, open erf of terrein soms niet gebruikt mag worden. Dat geldt als het bevoegd gezag aangeeft dat het gebruik ervan onveilig is vanwege een nabijgelegen bouwvallig bouwwerk.

Deze regel komt uit artikel 7.20 van het Bouwbesluit 2012.

Opslag brandgevaarlijke stoffen op open erf of terrein

In de bruidsschat staan regels over de opslag van brandgevaarlijke stoffen nabij bouwwerken. Deze regels gaan over de opslag op een open erf of terrein dat nabij een bouwwerk ligt.

De regels gaan niet over de opslag van brandgevaarlijke stoffen in of op bouwwerken. Voor het opslaan van beperkte hoeveelheden daarvan in of op bouwwerken staan regels in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Voor grotere hoeveelheden bevat het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) regels over de opslag.

De regels komen uit artikel 7.6 van het Bouwbesluit 2012.

Overbewoning

In de bruidsschat staan regels over overbewoning, om risico's voor de gezondheid van bewoners te voorkomen.

De regels komen uit artikel 7.18 van het Bouwbesluit 2012.

Distributienetten voor elektriciteit, gas, drinkwater en warmte

In de bruidsschat staan regels over distributienetten voor elektriciteit, gas, drinkwater en warmte. Ze geven aan wanneer een elektriciteits-, gas-, drinkwater- en warmtevoorziening van een bouwwerk moet aansluiten op een distributienet. Deze aansluitplicht verplicht alleen het aanbrengen van technische voorzieningen voor het betrekken van elektriciteit, gas, drinkwater en warmte. En verplicht dus niet tot het daadwerkelijk leveren ervan. De regels geven ook geen technische eisen waaraan de voorziening moet voldoen. Als deze voorziening aanwezig is, gelden hiervoor de regels in het Besluit bouwwerken leefomgeving.

De regels komen uit artikelen 6.10 en 6.14 van het Bouwbesluit 2012.

Rioolaansluitingen

In de bruidsschat staan regels over rioolaansluitingen. De regels geven technische eisen waaraan een voorziening voor het afvoeren van huishoudelijk afvalwater en hemelwater moet voldoen. De regels geven dus geen aansluitplicht tot het aanbrengen van een rioolaansluiting.

De regels komen uit artikel 6.18 van het Bouwbesluit 2012.

Blusvoorzieningen

In de bruidsschat staan regels over bluswatervoorzieningen. De regels geven aan wanneer een bluswatervoorziening voor de brandweer aanwezig moet zijn in of bij een bouwwerk. En aan welke eisen bluswatervoorzieningen moeten voldoen. Een bluswatervoorziening is bijvoorbeeld een aansluiting op het leidingnet voor bluswater (zoals een brandkraan). Of een watervoorraad (zoals een reservoir of oppervlaktewater).

De regels komen uit artikel 6.30 van het Bouwbesluit 2012.

Opstelplaatsen voor brandweer

In de bruidsschat staan regels over opstelplaatsen voor de brandweer. De regels geven aan wanneer opstelplaatsen voor de brandweer aanwezig moeten zijn. En aan welke eisen opstelplaatsen moeten voldoen. De regels gelden alleen voor bouwwerken waar mensen verblijven.

De regels komen uit artikel 6.38 van het Bouwbesluit 2012.

Bereikbaarheid voor hulpdiensten

In de bruidsschat staan regels over de bereikbaarheid voor hulpdiensten. De regels geven aan wanneer een verbindingsweg aanwezig moet zijn voor hulpdiensten. En aan welke eisen verbindingswegen moeten voldoen. Een verbindingsweg is een weg tussen de openbare weg en de toegang van een bouwwerk. De regels gelden alleen voor bouwwerken waar mensen verblijven.

De regels komen uit artikel 6.37 van het Bouwbesluit 2012.

Cultureel erfgoed

In de bruidsschat staan regels over cultureel erfgoed. De regels geven aan in welke gevallen omgevingsplanregels over het uitvoeren van archeologisch onderzoek niet gelden.

Vergunningregels voor de ruimtelijke bouwactiviteit

In de bruidsschat staan regels over vergunningen voor de ruimtelijke aspecten van het bouwen (ruimtelijke bouwactiviteit). De regels in de bruidsschat voorzien elk omgevingsplan van een vergunningplicht voor de ruimtelijke aspecten van het bouwen. Om geen gat te laten vallen in de regelgeving. Die vergunningplicht is vergelijkbaar met de vergunningplicht uit de Wabo. Verder bevat de bruidsschat ook aanvraagvereisten en beoordelingsregels voor de vergunning voor de ruimtelijke bouwactiviteit.

Maatwerk

In de bruidsschat staat wanneer maatwerkvoorschriften mogelijk zijn. Het gaat om maatwerkvoorschriften over regels in de bruidsschat over bouwwerken, open erven en terreinen. De mogelijkheid voor maatwerkvoorschriften staat breed open.

De mogelijkheid om maatwerkregels te stellen staat niet expliciet in de bruidsschat. Het bevoegd gezag heeft al de mogelijkheid alle regels in het omgevingsplan aan te passen of te schrappen. Dus ook de regels in de bruidsschat De regels maken onderdeel uit van het omgevingsplan.