Milieubelastende activiteiten in de bruidsschat

Hoe is de bruidsschat voor milieubelastende activiteiten geregeld?

De bruidsschat voor de gemeenten bevat een afdeling met regels over milieubelastende activiteiten. Deze afdeling bestaat voor het grootste deel uit algemene rijksregels over activiteiten en vergunningplichten die niet terugkeren in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Daarnaast bevat deze afdeling van de bruidsschat regels over milieuaspecten die beter lokaal kunnen worden geregeld.

Activiteiten

Activiteiten in de bruidsschat die niet terugkeren in het Bal zijn bijvoorbeeld de algemene milieuregels over activiteiten zoals:

  • kleinschalige voedselbereiding
  • horeca
  • dierenpensions
  • dagrecreatie en
  • supermarkten

Vergunningplichten

De bruidsschat bevat een aantal vergunningplichten voor milieubelastende activiteiten met bijbehorende aanvraagvereisten en beoordelingsregels.

Milieuaspecten

De bruidsschat bevat ook regels over milieuaspecten die beter lokaal kunnen worden geregeld. Dit zijn onder meer regels over  immissie van geluid, trillingen en geur. Deze regels staan nu in het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer.

Waar vind ik gedecentraliseerde regels uit het Activiteitenbesluit terug in de bruidsschat?

De Verhuistabel rijksregels-bruidsschat (pdf, 733 kB) geeft aan waar in de bruidsschat de gedecentraliseerde rijksregels uit Activiteitenbesluit en -regeling staan (transponeringstabel).

Gelden de regels van de bruidsschat ook voor de milieubelastende activiteiten van het Bal?

De Tabel bruidsschat en milieubelastende activiteiten (pdf, 69 kB) geeft aan of de regels van de bruidsschat voor het omgevingsplan ook gelden voor de milieubelastende activiteiten van het Bal.
Hierbij zijn er 4 varianten:

  1. Sommige bruidsschatregels gelden alleen voor milieubelastende activiteiten die níet onder het Bal vallen. Een voorbeeld hiervan zijn de regels voor energiebesparing.
  2. Sommige bruidsschatregels gelden ook voor milieubelastende activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Bal zijn aangewezen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over de immissies van geluid, geur of trillingen.
  3. Een activiteit kan ook voor milieubelastende activiteiten uit hoofdstuk 3 van het Bal gelden, als deze daar functioneel ondersteunend aan is. Een voorbeeld is kleinschalige voedselbereiding.
  4. Tot slot zijn er bruidsschatregels die alleen gelden voor een milieubelastende activiteit van het Bal. Bijvoorbeeld de regels voor lozen bij het maken van betonmortel.

Overigens staat deze informatie ook in de bruidsschatregels zelf, in het toepassingsbereik van de paragrafen.

Hoe verhoudt de bruidsschat zich tot de instructieregels in het Bkl?

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staan instructieregels voor het omgevingsplan. Sommige regels in de bruidsschat vormen een goede invulling van deze instructieregels. Deze bruidsschatregels kunnen dus zonder meer voortbestaan als decentrale regel.

Dat geldt echter niet voor de gedecentraliseerde onderwerpen geur, geluid en trillingen. Hoewel de instructieregels een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden als het Activiteitenbesluit en de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv), zijn in die regels diverse harmoniseringen doorgevoerd. Ook zijn er wijzigingen die voortvloeien uit de keuze om de algemene regels en beoordelingsregels om te zetten naar instructieregels voor het omgevingsplan.

Voor het beperkt aantal bruidsschatregels dat niet voldoet aan de instructieregels, geldt dat gemeenten ze voor 2029 moeten omzetten naar regels die wel daaraan voldoen.

De Tabel bruidsschat en instructieregels (pdf, 442 kB) gaat nader in op de relaties tussen de bruidsschatregels en de instructieregels. Hierbij gaat het om de instructieregels van het Bkl voor het beschermen van de gezondheid en van het milieu. De relaties zijn niet uitputtend beschreven. Ze zijn bedoeld om een indicatie te geven van de mate waarin de bruidsschatregels voldoen of niet voldoen aan de instructieregels.

Meer informatie