Gemeentelijke omgevingsvisie: dit verandert er

De gemeente maakt één samenhangende omgevingsvisie. Deze komt onder meer in de plaats van:

  • gebiedsdekkende structuurvisies
  • verkeers- en vervoerplannen
  • milieubeleidsplannen

De gemeente voegt het beleid op de verschillende terreinen van de fysieke leefomgeving niet alleen samen in de omgevingsvisie maar verbindt dit ook met elkaar. Op die manier kunnen tegengestelde of juist gelijke belangen worden herkend.

Accenten en prioriteiten

De brede reikwijdte van de omgevingsvisie wil niet zeggen dat de gemeente alle onderwerpen tot in detail moet uitwerken. De gemeente kan in een omgevingsvisie accenten leggen en prioriteiten stellen. Ze kan gewenste kwaliteiten en functies op hoofdlijnen beschrijven, uitgaande van opgaven en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.