Waarmee moet de gemeente bij de voorbereiding en in de procedure rekening houden?

De gemeenteraad stelt een omgevingsvisie vast (artikel 3.1 Omgevingswet).

Afstemming

Een bestuursorgaan moet rekening houden met de taken en bevoegdheden van andere bestuursorganen (artikel 2.2 Ow). Dit betekent dat de gemeente bij het opstellen van de omgevingsvisie rekening moet houden met het beleid van andere bestuursorganen.

Participatie

Een open houding ten opzichte van maatschappelijke initiatieven heeft voordelen. Bij een vroegtijdige participatie zijn alternatieven bespreekbaar. Het kan ook meer steun opleveren voor een beslissing. Het draagt bij aan de kwaliteit van de besluitvorming. Lees meer over de wettelijke verplichtingen voor participatie bij de omgevingsvisie. In de Inspiratiegids participatie Omgevingswet vindt u voorbeelden van mogelijke vormen van participatie en ervaringen met participatietrajecten.

Voorbereidingsprocedure

Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geldt voor de voorbereiding van de omgevingsvisie (artikel 16.26 Ow).

Eenieder kan zienswijzen naar voren brengen tegen het ontwerp van het omgevingsplan (artikel 16.23 Ow i.c.m. artikel 16.22 Ow).

Tegen een omgevingsvisie staat geen beroep open. Een omgevingsvisie bindt alleen de gemeente zelf en heeft  geen juridische gevolgen.

Milieueffectrapportage

De omgevingsvisie kan een kader vormen voor projecten die zijn aangewezen in bijlage V van het Omgevingsbesluit (Ob). Als dit zo is, gelden in de voorbereidingsprocedure de aanvullende regels voor milieueffectrapportage voor plannen en programma’s (paragraaf 16.4.1 Ow).

Digitaal beschikbaar

De Omgevingswet en de algemene maatregelen van bestuur bevatten geen directe digitale verplichtingen. Ze bieden wel de grondslag voor het digitaal stelsel Omgevingswet. De wetgever neemt in een later stadium regels op in de Invoeringsregeling. Deze regels gaan onder andere over het verplicht ontsluiten van de omgevingsvisie via het digitaal stelsel Omgevingswet. Deze verplichting hangt samen met de ontwikkeling van standaarden.

Als de gemeente de omgevingsvisie via het digitaal stelsel omgevingswet wil ontsluiten, dan moet de omgevingsvisie aan standaarden voldoen.

Lees meer over de relatie tussen de instrumenten en het digitaal stelsel Omgevingswet.